Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 134/2011 privind aprobarea Caietului de obiective în vederea elaborării proiectului de management pentru unele instituții publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Covasna

HOTĂRÂREA Nr. 134/2011 privind aprobarea Caietului de obiective în vederea elaborării proiectului de management pentru unele instituții publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Covasna

Luni, 14 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 septembrie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a Caietului de obiective în vederea elaborării proiectului de management pentru unele instituții publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Covasna,

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 134/2011
privind aprobarea Caietului de obiective în vederea elaborării proiectului de management pentru unele instituții publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Covasna
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 septembrie 2011,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a Caietului de obiective ]n vederea elaborării proiectului de management pentru unele instituții publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Covasna,
 
având în vedere raportul Direcţiei Economice precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest sens,
 
în conformitate cu prevederile art. 7 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobat cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009,
 
în baza art. 91 alin. (1) lit. „f”, alin. (5), lit. „a”, punctul 4 şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei public locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1. Se aprobă Caietul de obiective în vederea elaborării proiectului de management pentru Muzeul Național Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Caietul de obiective în vederea elaborării proiectului de management pentru Centrul de Cultură al Județului Covasna – Kovászna Megyei Művelődési Központ, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, Muzeul Național Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum precum și Centrul de Cultură al Județului Covasna – Kovászna Megyei Művelődési Központ.
 
Sf. Gheorghe, 29 septembrie 2011
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează:
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
 
Notă: Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea nr. 134/2011 se pot studia la Compartimentul administrație publică.
 
 
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
PREŞEDINTE
 
Nr. 8668/15.09.2011
 
EXPUNERE DE MOTIVE
privind propunerea de aprobare a Caietului de obiective în vederea elaborării proiectului de management pentru unele instituţii publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Covasna
 
Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, în vederea elaborării proiectelor de management în baza cărora se încredinţează managementul instituţiilor publice de cultură, autoritatea care are în subordine aceste instituții, întocmeşte caietul de obiective, respectând modelul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 şi se aprobă prin hotărâre a autorităţii.
Conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, aprobată prin Legea nr. 269/2009, autoritatea are obligaţia să demareze procedura de mai sus cu 120 de zile lucrătoare înainte de data încetării contractului de management.
Ţinând cont de faptul că, la începutul lunii aprilie 2012 expiră durata contractului de management pentru două instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Covasna, și anume: Muzeul Național Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum și Centrul de Cultură al Județului Covasna – Kovászna Megyei Művelődési Központ, s-au întocmit caietele de obiective pentru aceste două instituţii de cultură, aşa cum sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2 la proiectul de hotărâre.
Având în vedere cele de mai sus, propun spre aprobare Caietul de obiective în vederea elaborării proiectelor de management pentru Muzeul Național Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum și Centrul de Cultură al Județului Covasna – Kovászna Megyei Művelődési Központ, conform proiectului de hotărâre alăturat.
 
Preşedinte,
TAMÁS Sándor
 

Noutăți