Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 160/2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi

HOTĂRÂREA Nr. 160/2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi

Miercuri, 5 ianuarie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi,

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 160/2010
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 octombrie 2010,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi,
 
având în vedere Raportul de specialitate al Secretarului judeţului Covasna precum şi rapoartele comisiilor de specialitate întocmite în acest sens,
luând în considerare:
- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cum modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,
- Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa,
- Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată,
- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 134/2010 privind reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi,
 
în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi alin. (5) lit. „a”, pct. 2 şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
 
Sfântu Gheorghe, 28 octombrie 2010.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
 
 
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
PREŞEDINTE
 
NR. 10.473/18.10.2010
 
 
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi
 
 
Având în vedere prevederile:
Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare,
Hotărârii de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,
Hotărârii de Guvern nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap,
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa,
Hotărârii de Guvern nr. 1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 134/2010 privind reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi,
 
Actele normative menţionate reglementează obligaţiile precum şi activitatea desfăşurată de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, respectiv a Serviciului de Evaluare Complexă. Prin Ordonanţa de Urgenţă 68/2010 Comisia de Evaluare Superioară a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi, organ de coordonare metodologică a comisiilor judeţene şi abilitată să reevalueze deciziile comisiilor judeţene în caz de contestaţie, a fost reorganizată în cadrul Direcţiei Generale pentru Persoane cu handicap din subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Astfel activitatea Comisiei/Serviciului de Evaluare Complexă, se impune a fi cuprinsă într-un regulament de organizare şi funcţionare.
Pentru punerea în aplicare a celor de mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat prezentei, pe care îl supun analizei şi aprobării Consiliului Judeţean.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 

Noutăți