Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 66/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilul

HOTĂRÂREA Nr. 66/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilul

Joi, 28 iulie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 11 aprilie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna,

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 66/2011
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 11 aprilie 2011,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna,
 
având în vedere:
- Referatul Secretarului judeţului Covasna precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna,
- art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
- art. 4 alin. (2) şi art. 8 lit. „d” din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului,
- art. 1 alin (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna  nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna,
- ţinând cont de adresa nr. 3881/07.04.2011 al Agenției Județene Pentru Prestații Sociale Covasna înregistrată la Consiliul Judeţean Covasna sub numărul 3361/07. 04. 2011,
 
în baza art. 91 alin.(1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei  publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Articol unic: Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Sfântu Gheorghe, 11 aprilie 2011
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează:
VARGA ZOLTÁN
Secretar al judeţului Covasna
 
 
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
PREŞEDINTE
 
Nr. 3379/07 aprilie 2011
 
EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna
 
Luând în considerare legislaţia referitoare la domeniul protecţiei copilului, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
Comisia pentru protecţia copilului Covasna, denumită în continuare Comisie, este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Covasna, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului, alcătuită din preşedinte, vicepreşedinte şi 5 membrii.
Potrivit art. 8 lit. „a” din H.G. nr. 1437/2004, care prevede că în vederea exercitării atribuţiilor ce îi revin secretarul judeţului solicită şefilor serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei să îşi desemneze reprezentanţi pentru a fi propuşi ca membri ai Comisiei. Pot fi membri ai Comisiei numai reprezentanţii desemnaţi care sunt specialişti angajaţi ai instituţiilor respective, cu studii superioare în domeniul ştiinţelor socioumane, ale căror integritate morală şi experienţă profesională oferă garanţii corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în cadrul Comisiei.
Având în vedere aceste prevederi legale,
ţinând cont de adresa Agenţiei Judeţene Pentru Prestaţii Sociale Covasna nr. 3881/07.04.2011, înregistrată la Consiliul Judeţean Covasna sub numărul 3361/07.04.2011, agenţia ne face cunoscut că urmare a schimbărilor intervenite la nivelul conducerii, instituţia desemnează în locul doamnei Popică Liliana pe dl. Támpa Ödön-director executiv, ca membru în Comisia pentru Protecţia Copilului Covasna.
Luând în considerare cele enunţate, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 

Noutăți