Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 5/2011 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice aflate în Complexul de Servicii Comunitare pentru persoane vârstnice Lemnia şi Căminul pentru Persoanele Vârstnice Hăghig pe anul 2011

HOTĂRÂREA Nr. 5/2011 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice aflate în Complexul de Servicii Comunitare pentru persoane vârstnice Lemnia şi Căminul pentru Persoanele Vârstnice Hăghig pe anul 2011

Marți, 8 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 12 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice beneficiare de servicii rezidenţiale pe anul 2011,

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 5/2011
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice aflate în Complexul de Servicii Comunitare pentru persoane vârstnice Lemnia şi Căminul pentru Persoanele Vârstnice Hăghig pe anul 2011
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 12 ianuarie 2011,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice beneficiare de servicii rezidenţiale pe anul 2011,
 
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna,
- art. 41, alin. (2) din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială,
- art. 27, lit. „c” şi 51, lit. „f” din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare prevederile:
- Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- H.G. nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială,
- Hotărârii Guvernului nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice,
- Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale,
- Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 141/2006 privind aprobarea Convenţiei de parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna şiFundaţia de Spital Szentkereszty Stephanie şi a măsurilor ce decurg din aceasta,
- art. 41 şi 43 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 26/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoane Vârstnice – Lemnia, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna,
- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 175/2010 pentru stabilirea unor măsuri privind funcţionarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Hăghig- Hídvégi Idősök Otthona,
 
în baza art. 91 alin. (5) lit. „a”, pct. 2 şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1. Se stabileşte, pe anul 2011, costul mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice în Complexul de Servicii Comunitare Lemnia, în valoare de 680 lei/lună/persoană.
Art. 2. Se stabileşte, pe anul 2011, costul mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Hăghig, în valoare de 650 lei/lună/persoană.
Art. 3. Costul mediu lunar de întreţinere, aprobat la art. (1) şi (2), poate fi modificat în cursul anului, începând cu luna următoare celei în care intervin corecţii ale nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială.
Art. 4. (1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în cele două unităţi arătate la art. 1 şi 2, precum şi susţinătorii legali ai acestora au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de întreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreţinere.
(2) Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se stabileşte astfel:
a) persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale, fără a depăşi costul mediu lunar de întreţinere prevăzut prin art. 1 şi 2;
b) susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cele două unităţi vor plăti diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 600 lei;
c) susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală printr-un angajament de plată;
d) în cazul în care atât persoana vârstnică cât şi susţinătorii legali nu sunt în măsură să achite contribuţia lunară, aceasta obligaţie revine comunităţii locale de la domiciliul persoanei beneficiare;
e) obligaţia de plată a contribuţiei lunare, datorată de autorităţile locale de la domiciliul beneficiarului se subînțelege, atâta timp cât propunerea privind acordarea serviciilor către beneficiar, provin de la autorităţile de domiciliu, prin intermediul anchetelor sociale;
f) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna va informa în scris autorităţile de la domiciliul beneficiarului, asupra sumei ce urmează a fi plătită cu titlu de contribuţie lunară.
(3) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vârstnice şi/sau a reprezentantului sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul legal sau de susţinătorul legal, după caz. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, Complexul de Servicii Comunitare Lemnia şi Căminul pentru Persoanele Vârstnice Hăghig.
 
Sf. Gheorghe, la 12 ianuarie 2011.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
 
 
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
PREŞEDINTE
 
NR. 149/10.01.2011
 
EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice beneficiare de servicii rezidenţiale, pe anul 2011
 
Având în vedere prevederile:
- Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legii nr.17/2000 (r1) privind asistenţa socială a persoanelor vîrstnice,
- HG nr. 1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului,
- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 141/2006 privind aprobarea Convenţiei de parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi Fundaţia de Spital Szentkereszty Stephanie şi a măsurilor ce decurg din aceasta.
- Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 175/2010 privind funcţionarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig.
- Hotărârii de Guvern nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 
Costul mediu lunar de întreţinere a persoanelor vîrstnice care beneficiază de îngrijire în condiţiile prevazute de lege, se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Judeţean pe baza cheltuielilor efectuate în anul anterior şi care cuprind:
- cheltuielile de întretinere,
- cheltuieli pentru hrană, şi gospodărie, obiecte de inventar, echipamente şi cazarmament, materiale sanitare şi altele asemenea .
Consiliul Judeţean stabileşte cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere, datorate de persoanele vîrstnice îngrijite în cămine, sau de susţinătorii legali ai acestora în situaţia în care veniturile beneficiarilor, sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de întreţinere.
Acoperirea valorii integrale a contributiei lunare se stabileste astfel:
a) persoanele vîrstnice care au venituri şi sunt ingrijite în cămin datorează contribuţia lunară de întretinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat.
b) diferenţa pînă la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit pe membru de familie, în cuantum mai mare de 600 lei, cuantum ce se indexează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior.
c) susţinatorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală printr-un angajament de plată. Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vîrstnice şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, sau de reprezentantul său legal ori susţinătorul legal, după caz. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.
d) în cazul în care atât persoana vârstnică cât şi susţinătorii legali nu sunt în măsură să achite contribuţia lunară, aceasta obligaţie revine comunităţii locale de la domiciliul persoanei beneficiare.
e) obligaţia de plată a contribuţiei lunare, datorată de autorităţile locale de la domiciliul beneficiarului se subânţelege, atâta timp cât propunerea privind acordarea serviciilor către beneficiar, provin de la autorităţile de domiciliu (prin intermediul anchetelor sociale).
f) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna va informa în scris autorităţile de la domiciliul beneficiarului, asupra sumei ce urmează a fi plătită cu titlu de contribuţie lunară.
Conform Hotărârii Guvernului nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, standardul de cost/beneficiar – persoană vârstnică/an, aflat în serviciile rezidenţiale este în sumă de 16.926 lei.
1. Costurile aferente bunurilor şi serviciilor, pentru persoanele îngrijite în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Lemnia pe anul 2011, la o medie lunară preconizată de 45 persoane îngrijite, se ridică la suma de 367.200 lei. Astfel, rezultă un cost de  680 lei/persoană/lună.
2. În ceea ce priveşte persoanele îngrijite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig, cheltuielile cu “bunuri şi servicii” în conformitate cu dispoziţiile legale (HG 23/2010), la un număr mediu lunar preconizat de 107 persoane, se ridică la suma de 834.600 lei/an.
- rezultă astfel un cost lunar de întreţinere în cuantum de 650 lei/lună.
 
Pentru punerea în aplicare a celor de mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat prezentei, pe care îl supun analizei şi aprobării Consiliului Judeţean.
 
TAMÁS Sándor
PREŞEDINTE

Noutăți