Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 158/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilu

HOTĂRÂREA Nr. 158/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilu

Miercuri, 5 ianuarie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, cu modificările ulterioare,

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 158/2010
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, cu modificările ulterioare
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 octombrie 2010,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, cu modificările ulterioare,
 
având în vedere:
- referatul nr. 324/S/15 octombrie 2010, al secretarului judeţului Covasna, prin care se propune modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, cu modificările ulterioare,
- rapoartele de avizare întocmite de comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Covasna,
- art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
- art. 4 şi 8 din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului,
- art. 1 alin (3) şi art. 26 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna  nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, cu modificările ulterioare,
- ţinând cont de adresa nr. 11023/2010 al Agenției Județene Pentru Prestații Sociale Covasna înregistrate la Consiliul Judeţean Covasna sub numărul 9970/2010 ,
 
în baza art. 91 alin.(1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei  publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. I. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
„Componenţa nominală şi pe funcţii a Comisiei pentru protecţia copilului Covasna
Preşedinte – dl. Varga Zoltán, Secretar al Judeţului Covasna;
Vicepreşedinte – d-na Vass Mária, directorul general al D.G.A.S.P.C. Covasna;
Membrii:
- d-na dr. Creţu Maria, medic specialist pediatru, desemnat de D.S.P. Covasna;
- d-na Keresztély Irma, inspector şcolar general, desemnat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna;
- dl. Insp. Pr. Toth Sigismund, reprezentant al I.P.J. Covasna;
- d-na Popica Liliana, reprezentant al Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Covasna;
- d-na Bálint Olga- reprezentant al organismelor private acreditate din partea Asociaţiei „Szentkereszty Stephanie”.”
 
Art. II. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea nr. 48/2009 pentru modificarea anexei nr. 1* la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, cu modificările ulterioare.
 
Sfântu Gheorghe, 28 octombrie 2010
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează:
VARGA ZOLTÁN
Secretar al judeţului Covasna
 
 
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
PREŞEDINTE
 
Nr.           /          octombrie 2010
 
EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, cu modificările ulterioare
 
Luând în considerare legislaţia referitoare la domeniul protecţiei copilului, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
Comisia pentru protecţia copilului Covasna, denumită în continuare Comisie, este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Covasna, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului, alcătuită din preşedinte, vicepreşedinte şi 5 membrii.
Potrivit dispoziţiei art. 8, lit. „d” din H.G. nr. 1437/2004 ,propunerea de modificare a componenței Comisiei se face de către secretarul județului.
Având în vedere cele arătate mai înainte, propun ca membru pe d-na Popica Liliana-director executiv din cadrul Agenției Județene Pentru Prestații Sociale Covasna, în locul d-nei Ivan Serena.
Luând în considerare cele enunţate, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, cu modificările ulterioare.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte

Noutăți