Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 140/2010 cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010

HOTĂRÂREA Nr. 140/2010 cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010

Luni, 10 ianuarie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 18 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010,

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 140/2010
cu privire la rectificarea bugetului propriu al  judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 18 octombrie 2010,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010,
 
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Economice;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 139/2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 69/2010 privind încheierea unui acord de parteneriat între Județul Covasna şi Comuna Catalina, în vederea finalizării lucrărilor de reconstrucţie a Bazei de tratament Hătuica, comuna Catalina,
 
în baza art. 91 alin. (3), lit. „a”, şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010, conform anexei nr. 2E, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia Economică și instituțiile publice interesate.
 
Sf. Gheorghe, la 18 octombrie 2010.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează:
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
 
 
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA
PREȘEDINTE
 
Nr. 10455/18.10.2010
 
EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010
 
Propunerile fundamentate ale ordonatorului principal de credite, în baza cărora, corespunzător prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, se poate aproba rectificarea bugetară și în cursul exercițiului bugetar, sunt legate de necesitatea modificării repartizării sumelor aprobate pentru programul de modernizare și reabilitare a unor băi populare tradiționale, corespunzătoare noilor oportunități.
Prin Hotărârea nr. 70/2010 a fost aprobată repartizarea sumei de 2.000.000 lei alocată de către Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru proiectele „Bază de tratament Hătuica, Catalina”, şi „Modernizarea și reabilitarea băilor tradiționale din comuna Moacșa, comuna Cernat, comuna Brăduț, comuna Turia”.
Datorită faptului că prin Actul adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 297/04.06.2010 încheiat între Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi Comuna Catalina s-a modificat valoarea aprobată a proiectului „Bază de tratament Hătuica, Catalina” de la 1400 mii lei la 1773 mii lei, se impune şi modificarea listei de investiţii publice.
Având în vedere că lista de investiţii publice se aprobă ca anexă la buget, iar bugetul trebuie aprobat prin hotărârea organului decizional al autorității publice, propunem aprobarea modificărilor previzionate și adoptarea proiectului de hotărâre pregătit pentru rectificarea bugetului propriu al județului.
 
TAMÁS Sándor
Președinte
 

Noutăți