Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 137/2011 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul de Administraţie al SC Drumuri şi Poduri SA Covasna

HOTĂRÂREA Nr. 137/2011 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul de Administraţie al SC Drumuri şi Poduri SA Covasna

Joi, 8 decembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 septembrie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul de Administraţie al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Covasna, raportul de specialitate al Direcţiei Juridice și Administrație Publică întocmit în acest sens, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate,

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 137/2011
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul de Administraţie al SC Drumuri şi Poduri SA Covasna
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 septembrie 2011,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul de Administraţie al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Covasna, raportul de specialitate al Direcţiei Juridice și Administrație Publică întocmit în acest sens, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate,
 
luând în considerare adresa SC Drumuri și Poduri SA Covasna nr. 2544/20.09.2011, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 8788/20 septembrie 2011,
 
având în vedere art. 18 din anexa nr. 2* - Actul Constitutiv al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Covasna - aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 15/1998 privind înfiinţarea S.C. “Drumuri şi Poduri” S.A. Covasna prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri Covasna, cu modificările şi completările ulterioare,
 
văzând art. 94, alin. (21) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
 
ținând cont de rezultatul votului secret pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Covasna în Consiliul de Administrație al SC Drumuri și Poduri SA Covasna,
 
în baza prevederilor art. 91, alin. (1), lit. „f” şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1. Se desemnează dl. Ferencz Ludovic, având funcţia de director executiv al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, ca membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Covasna.
 
Art. 2. Se desemnează dl. Sztakics István Attila, având funcţia de director executiv al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, ca membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Covasna.
 
Art. 3. Persoanele desemnate la art. 1 şi 2 își vor desfășura activitatea după realizarea formalităţilor legale la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna pe o perioadă de 4 ani.
 
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte dl Ferencz Ludovic şi dl. Sztakics István Attila precum şi Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale Drumuri şi Poduri S.A. Covasna.
 
Sf. Gheorghe, la 29 septembrie 2011
 
Președinte,
TAMÁS Sándor
 
Contrasemnează,
Secretarul judeţului Covasna
VARGA Zoltán

Noutăți