Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 136/2011 privind modificarea anexelor nr. 3 și 4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 104/2011 cu privire la aprobarea Planului de şcolarizare, a taxelor de şcolarizare, a organigramei, a statului de funcţii și a numărului de person

HOTĂRÂREA Nr. 136/2011 privind modificarea anexelor nr. 3 și 4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 104/2011 cu privire la aprobarea Planului de şcolarizare, a taxelor de şcolarizare, a organigramei, a statului de funcţii și a numărului de person

Marți, 15 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 septembrie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind propunerea de modificare a anexei nr. 3 și nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 104/2011 privind aprobarea Planului de şcolarizare, a taxelor de şcolarizare, a organigramei, a statului de funcţii și a numărului de personal pentru anul şcolar 2011/2012 la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy,

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 136/2011
privind modificarea anexelor nr. 3 și 4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 104/2011 cu privire la aprobarea Planului de şcolarizare, a taxelor de şcolarizare, a organigramei, a statului de funcţii și a numărului de personal pentru anul şcolar 2011/2012 la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 septembrie 2011,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind propunerea de modificare a anexei nr. 3 și nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 104/2011 privind aprobarea Planului de şcolarizare, a taxelor de şcolarizare, a organigramei, a statului de funcţii și a numărului de personal pentru anul şcolar 2011/2012 la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy,
 
având în vedere:
- raportul Direcţiei Economice precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest sens,
- O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale;
- Ordinul ministerului culturii nr. 1043/1994 privind normarea personalului didactic și a personalului de instruire practică din școlile de arte;
- Ordinul ministerului culturii nr. 1044/1994 privind stabilirea planului de învățământ pentru disciplinele care se predau în școlile de arte;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- adresa Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe nr. 481/16.09.2011, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 8711/16.09.2011;
 
în baza art. 91 alin. (2), lit. „c” şi în temeiul art. 97, alin. (1) Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1. Anexele nr. 3 și 4 - Organigrama, Statul de funcţii și numărul de personal ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy - la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 104/2011 privind aprobarea Planului de şcolarizare, a taxelor de şcolarizare, a organigramei, a statului de funcţii și a numărului de personal pentru anul şcolar 2011/2012 la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01 octombrie 2011.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe.
 
Sfântu Gheorghe, 29 septembrie 2011.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează:
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
 
 
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
PREŞEDINTE
 
Nr. 8853/22 septembrie 2011
 
EXPUNERE DE MOTIVE
privind propunerea de modificare a anexei nr. 3 și nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 104/2011 privind aprobarea Planului de școlarizare, a taxelor de școlarizare, a organigramei, a statului de funcţii și a numărului de personal pentru anul școlar 2011-2012 la Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy
 
Prin Hotărârea nr. 104 din luna iunie 2011, Consiliul Judeţean Covasna a aprobat Planul de școlarizare, taxele de școlarizare, organigrama, statul de funcţii și numărul de personal pentru anul școlar 2011-2012 la Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, care funcționează cu un număr de 32,5 posturi.
Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe, prin adresa nr. 481/16.09.2011 înregistrată la Registratura generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 8711/16.09.2011, solicită aprobarea organigramei și statului de funcții, ca urmare a modificărilor intervenite în structura organizatorică a școlii, datorate promovării în gradul didactic a unor profesori, a trecerii într-o treaptă superioară de vechime, precum și a desființării unui post de muncitor calificat tr. IV, cu jumătate de normă și înființarea unui post de profesor cu grad didactic debutant, cu jumătate de normă.
În urma desfășurării examenelor de admitere, din această toamnă, la secțiile din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, s-a modificat numărul și natura funcțiilor de execuție aprobate, conform specializărilor școlii, în funcție de numărul de elevi admiși.
Având în vedere cele de mai sus, se impune modificarea organigramei și statului de funcții a Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, numărul total de posturi rămânând neschimbat.
Luând în considerare cele arătate, precum şi prevederile art.104 alin. (2) litera „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun spre aprobare Consiliului Judeţean Covasna modificarea anexei nr. 3 și nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 104/2011 privind aprobarea Planului de școlarizare, a taxelor de școlarizare, a organigramei, a statului de funcţii și a numărului de personal pentru anul școlar 2011-2012 la Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, conform proiectului de hotărâre alăturat.
 
Preşedinte
TAMÁS Sándor
 

Noutăți