Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 135/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului unor instituţii publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Covasna

HOTĂRÂREA Nr. 135/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului unor instituţii publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Covasna

Luni, 14 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 septembrie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului unor instituţii publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Covasna,

ROMÂNIA
Consiliul Judeţean Covasna
 
HOTĂRÂREA Nr. 135/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului unor instituţii publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Covasna
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 septembrie 2011,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului unor instituţii publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Covasna,
 
având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna întocmite în acest sens,
 
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009,
 
în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului unor instituţii publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Covasna, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2. Se înfiinţează comisiile de evaluare finală a managementului unor instituţii publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Covasna, precum şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, în componenţa prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna precum şi membrii comisiilor înfiinţate la art. 2.
 
Sf. Gheorghe, la 29 septembrie 2011.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează,
VARGA ZOLTÁN
Secretar al judeţului Covasna
 
Notă: Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea nr. 135/2011 se pot studia la Compartimentul administrație publică.
 
 
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
PREŞEDINTE
 
Nr. 8669/15.09.2011
 
EXPUNERE DE MOTIVE
privind propunerea de aprobare a Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului unor instituţii publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Covasna
 
Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, autoritățile care au în subordine instituții publice de cultură evaluează, anual și înainte de expirarea duratei contractului de management, modul în care au fost realizate de către manager obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate. În cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt pozitive, evaluarea finală se organizează cu cel puțin 150 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management.
Evaluarea managementului se desfășoară în baza unui regulament aprobat de autoritate în conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.301/2009.
La începutul lunii aprilie 2012 expiră durata contractului de management pentru două instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Covasna, și anume: Muzeul Național Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum și Centrul de Cultură al Județului Covasna – Kovászna Megyei Művelődési Központ.
Conform prevederilor art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008, aprobată prin Legea nr. 269/2009, în vederea evaluării managementului la nivelul autorității se înființează comisii de evaluare pentru fiecare categorie de instituție publică de cultură. Comisiile de evaluare sunt alcătuite din specialiști în domeniu și reprezentanți ai autorității. Numărul de reprezentanți ai autorității nu poate depăși o treime din numărul total al membrilor comisiei de evaluare.
Având în vedere cele prezentate, propun spre aprobare Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Covasna mai sus arătate, precum și înființarea comisiilor de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor, conform proiectului de hotărâre alăturat.
 
Preşedinte,
TAMÁS Sándor
 

Noutăți