Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 133/2011 cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011

HOTĂRÂREA Nr. 133/2011 cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011

Joi, 10 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 septembrie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011,

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 133/2011
cu privire la rectificarea bugetului propriu al  judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 septembrie 2011,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011,
 
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Economice;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 
în baza art. 91 alin. (3), lit. „a”, şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011, conform anexelor nr. 1K, 1/1e, 1/4a, 1/5a, 1/13d, 1/14a, 1/15a, 1/16a, 1/17a, 1/18a, 1/26d, 1/28a, 1/35b, 26 , VP6, VP3c, VP4b, VP5a și VP6a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Aprobă utilizarea sumei de 130 mii lei din excedentul anului precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului pe anul 2011.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia Economică și instituțiile publice interesate.
 
Sf. Gheorghe, la 29 septembrie 2011.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează:
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
 
 
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
PREȘEDINTE
 
Nr. 8689/16.09.2011
 
EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și al instituţiilorpublice de interes judeţean pe anul 2011
 
1. Oportunitatea rectificării actuale a bugetului autorității administrației publice județene pe anul curent o vom fundamenta în primul rând prin modificările intervenite pe parcursul anului curent în derularea financiară a proiectului finanțat prin POR 2007-2013.
Contractul de finanțare nr.561/08.10.2008 pentru Proiectul ,,Reabilitare drum județean DJ 121 Covasna-Zăbala-Imeni-Catalina-Tg.Secuiesc Km 32+000 - 49+1000, județul Covasna”, prevede acordarea unei prefinanțări de 30% în două tranșe egale. Prima tranșă în valoare de 7669 mii lei a fost acordată în anul 2010.
Prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2359/26.07.2011, prefinanțarea a fost limitată la maxim 10% din valoarea eligibilă a proiectului, acordându-se tot în două tranșe egale.
În urma acestui act normativ, nu se mai acordă tranșa a doua în valoare de 7669 mii lei, așa cum a fost prevăzut în contractul de finanțare a proiectului amintit.
Bugetul proiectului pentru anul curent a fost construit tot în condițiile acordării celei de-a doua tranșe a prefinanțării; schimbarea legislației având repercursiuni asupra acoperirii financiare a lucrărilor în plină desfășurare.
În afară de cele amintite, prefinanțarea acordată se recuperează prin deduceri în procent de 30% din fiecare cerere de rambursare, așa cum prevede contractul de finanțare, cu toate că prefinanțarea acordată este de numai 15% din valoarea eligibilă a proiectului, nemaivorbind de faptul că la cererea de rambursare nr.3 deducerea a fost în procent de 45%.
În consecință, acoperirea financiară a plăților pentru luna septembrie, impune asigurarea fondurilor din surse existente în bugetul propriu al județului, prin introducerea următoarelor modificări:
 
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE.
 
VENITURI
Propunem majorarea cu suma de 1000 mii lei a Cotelor defalcate din impozitul pe venit de 12%, având în vedere că, analiza realizărilor pe primele 9 luni ale anului și estimările până la sfârșitul exercițiului bugetar, evidențiază încasări suplimentare la impozitul pe venit față de prevederile inițiale de la începutul anului.
 
CHELTUIELI
Analiza pe 8 luni a execuției bugetelor instituțiilor publice de sub autoritatea de finanțare a consiliului județean, conturează unele disponibilități de credite bugetare, în special la cele de personal. Propunem diminuarea bugetului următoarelor instituții publice de interes județean:
Autoritatea administrației publice județene – 1.600 mii lei, din care cheltuieli de personal 300 mii lei și bunuri/serv- chirii pentru sediul consiliului județean 1.300 mii lei
- Direcția generală de asistență socială și protecția drepturilor copilului – 200 mii lei
- Biblioteca Județeană ,,Bod Péter” – 21 mii lei
- Subvenții Ansamblul de Dansuri ,,Háromszék” -46
- Subvenții Centrul de Cultură a Județului Covasna – 20 mii lei
- Subvenții Muzeul Național Secuiesc – 50 mii lei
- Subvenții Școala Populară de Arte și Meserii – 40 mii lei
Totalul rezultat al diminuărilor la această secțiune este în valoare de 1977 mii lei.
Totalul de 2977 mii lei rezultat din suplimentul de venituri de 1000 mii lei cote defalcate din impozitul pe venit și diminuarea de credite bugetare în sumă de 1977 mii lei la instituții, va completa indicatorul ,,Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local”, evidențiat în bugetul secțiunii de funcționare cu semnul minus.
În bugetul secțiunii de dezvoltare, la indicatorul Vărsăminte din secțiunea de funcționare, această sumă se introduce cu semnul plus.
 
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE.
Propunem redistribuirea pentru proiectul de reabilitare a acelor sume cu care se diminuează unele poziții de investiții programate în bugetul inițial și care nu au șanse de realizare în anul bugetar curent, astfel:
 - Achiziționare imobil Complexul hotelier Bodoc - 1.500 mii lei
 - Reactualizarea planului de amenajare a teritoriului județului - 220 mii lei
 - Sistem de votare – 200 mii lei
 - Program urmărire documente, arhivare – 60 mii lei
 - Calculatoare – 56 mii lei
 - Lucrări complementare Spitalul Județean ,,Dr.Fogolyán Kristóf” – 60 mii lei
 - Instalare sistem de utilizare energie solară la Spitalul Județean – 90 mii lei
 - Reabilitarea Spitalului Județean ,,Dr.Fogolyán Kristóf” – 500 mii lei
 - Locuințe de serviciu pentru specialiști – 100 mii lei
Suma astfel economisită este în valoare de 2786 mii lei, modificându-se paralel partea de cheltuieli a bugetului la capitolele bugetare aferente investițiilor enumerate,
 precum și lista de investiții.
În concluzie, cu totalul rezultat în valoare de 5763 mii lei din suma de 2786 lei reducere a cheltuielilor la secțiunea de dezvoltare, suma de 1977 mii lei economisită la secțiunea de funcționare și venitul suplimentar de cote defalcate în sumă de 1000 mii lei, se va diminua bugetul de venituri al secțiunii de dezvoltare la indicatorul Sume din Fonduri Externe Nerambursabile postaderare
. Această sumă va fi utilizată pentru efectuarea plăților parțiale la proiectul ,,Reabilitare drum județean DJ 121 Covasna-Zăbala-Imeni-Catalina-Tg.Secuiesc Km 32+000 - 49+1000, județul Covasna”.
 
2. Diminuarea subvențiilor la unele instituții publice finanțate din venituri proprii și transferuri de la bugetul local, arătată la punctul anterior, trebuie să se reflecte și prin reactualizarea bugetului specific acestor instituții.
La Muzeul Național Secuiesc, Școala Populară de Arte și Meserii,Centrul de Cultură al Județului Covasna, se reduc veniturile din subvenții, paralel cu reducerea cheltuielilor de personal în cea mai mare parte.
Bugetul Ansamblului de Dansuri ,,Trei Scaune-Háromszék”, concomitent cu diminuarea de 46 mii lei la subvenții, se va majora cu suma de 30,47 mii lei obținută din contractele de finanțare nerambursabilă de la Administrația Fondului Cultural Național și Fundația Lajtha Lajtha László pentru proiectele unor manifestări culturale organizate de echipa de dansuri.
 
3. Modificarea Hotărârii nr.204/2008 Privind realizarea proiectului ,,Supraveghere și monitorizare cu camera video a traficului rutier la punctele de intrare/ieșire în/din județul Covasna” impune reactualizarea bugetului aferent acestui obiectiv, prin majorarea creditelor bugetare inițial programate în sumă de 100.000 mii lei cu suma de 130.000 mii lei, având în vedere că introducerea unei noi locații modifică necesarul de fonduri pentru efectuarea lucrărilor.
Suma va fi acoperită din Disponibilul excedentului anului precedent, folosit ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului.
 
4. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna are în curs de implementare subproiectul Centru de primire în regim de urgență ,,Prinț și cerșetor”, finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.
Nefiind prevăzute în devizul general cheltuieli diverse și neprevăzute, apărând în cursul realizării investiției și anumite lucrări suplimentare, Direcția solicită majorarea cu suma de 28,2 mii lei a valorii programate la subproiect, prin reducerea aceleiași sume de la poziția ,, Extindere casă de tip familial Str.Victor Babeș Sf.Gheorghe.
Transferul solicitat implică modificarea listei de investiții și virări de credite în cadrul articolului bugetar ,,cheltuieli de capital”.
 
Considerând că cele prezentate îndeplinesc condiția unor propuneri fundamentate ale ordonatorului principal de credite și pot constitui astfel baza aprobării rectificării bugetare și pe parcursul exerciţiului bugetar, așa cum prevede Legea finanțelor publice locale nr.273/2006,propunem adoptarea proiectului de hotărâre pregătit pentru modificarea bugetului propriu al județului și cel al instituțiilor publice de interes județean.
 
TAMÁS Sándor
Președinte
 
Anexele de la art. 1 se pot descărca aici.

Noutăți