Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/133 számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról

2011/133 számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról

2011. november 10., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. szeptember 29-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;

 

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/133 számú HATÁROZAT
Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. szeptember 29-i soros ülésén,
 
figyelembe véve:
- Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;
- a szakbizottságok, valamint a Gazdasági Igazgatóság jelentését;
 
illetve az utólagosan módosított 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvény 19. szakasza (2) bekezdését;
 
a 2001/215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (3) bekezdésének a) betűje, valamint a 97. szakaszának (1) bekezdése alapján
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását, a jelen határozat szerves részét képező 1K, 1/1e, 1/4a, 1/5a, 1/13d, 1/14a, 1/15a, 1/16a, 1/17a, 1/18a, 1/26d, 1/28a, 1/35b,  26, VP6, VP3c, VP4b, VP5a és VP6a számú mellékletek szerint.
2. szakasz – Jóváhagyja 130 ezer lej felhasználását a 2010-es költségvetési év többletéből a 2011-es évi költségvetés fejlesztési része költségeinek finanszírozására.
3. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét és a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. szeptember 29.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.: 8689/2011.09.16
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye saját és a megyei érdekeltségű közintézmények költségvetésének kiigazítására a 2011-es évben
 
1. A megyei közigazgatási hatóság ezévi költségvetésének kiigazítása azért időszerű, mert a 2007-2013 Regionális Operatív Program által finanszírozott projekt pénzügyi lebonyolításában történt módosítások ezt indokolják.
A 121-es Megyei Út Kovászna-Zabola-Imecsfalva-Szentkatolna-Kézdivásárhely 32+000-49+1000 km közötti szakaszának Rehabilitációja nevű Projekt 2008.10.08/561-es számú Finanszírozási Szerződésében 30%-os előfinanszírozásról van szó, amit két egyforma részletben folyósítanak.
Az első 7669 ezer lejes részletet 2010-ben kaptuk meg.
A 2011.07.26/2359-es számú Pénzügyminisztériumi Rendelet korlátozza maximum 10%-ra a pályázati összegből az előfinanszírozás hányadát, amit szintén két részletben adnak.
Az említett rendelet után már nem folyósítják a második 7669 ezer lejes részletet, úgy ahogy azt a szerződés előírja.
A projekt ezévi költségvetése is a második részlet folyósításának figyelembe vételével volt felépítve, most azonban a törvényes rendelkezés változtatása kihat a teljében lévő munkálatok pénzügyi fedezetének biztosítására is.
Az említetteken kívül, az előfinanszírozást is minden visszafizetési kérés 30%-os levonásával  szerzik vissza, mindamellett, hogy a prefinanszírozás csak 15%, nem beszélve arról, hogy a 3-ik visszafizetési kérésnél a levonás már 45%-ot tett ki.
Tehát a soron lévő költségek megtérítéséhez szükség van a megye saját költségvetésében már létező forrásokból biztosított pénzalapok felhasználására, és ezt az alábbi módosítások bevezetésével valósíthatjuk meg:
 
MŰKÖDÉSI RÉSZ
 
BEVÉTELEK
Javasoljuk a jövedelmi adóból leosztott 12%-os hányadok 1.000 ezer lejjel való növelését, figyelembe véve, hogy 9 hónapra és erre az évre készített becslések szerint, az év eleji előrelátáshoz képest, a jövedelmi adónál többletbefizetésre számíthatunk.
 
KIADÁSOK
A megyei finanszírozású közintézmények költségvetésének első 8 hónapi végrehajtását elemezve, főleg a személyzeti kiadások esetében, nem lesz szükség az egész költségvetési keretre. Ezért az alábbi intézmények költségvetésének csökkentését javasoljuk:
 • Megyei közhatóság – 1.600 ezer lej, amiből személyzeti költség 300 ezer lej, dologi kiadás - a székhely bérleti díja 1.300 ezer lej
 • Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság – 200 ezer lej
 • Bod Péter Megyei Könyvtár – 21 ezer lej
 • Háromszék Táncegyüttes – 46 ezer lej szubvenció
 • Megyei Művelődési Központ – 20 ezer lej szubvenció
 • Székely Nemzeti Múzeum – 50 ezer lej szubvenció
 • Művészeti Népiskola - 40 ezer lej szubvenció
 • A csökkentések összege 1.977 ezer lej.
Az 1.000 ezer lejt kitevő pluszjövedelem a fizetési adóból leosztott összegeknél és az 1.977 ezer lejes költségvetés csökkentés összeadásából származó 2.977 ezer lejt elérő összeggel növeljük, a költségvetés működési részében negatív jellel szereplő, a Helyi költségvetés fejlesztési részének finanszírozására a működési részből való befizetések elnevezésű mutató értékét.
A fejlesztési rész költségvetésében A működési részből való befizetések nevű mutatónál ezt az összeget pozitív előjellel tüntetjük fel.
 
FEJLESZTÉSI RÉSZ
Javasoljuk a folyamatban lévő rehabilitációs projektre leosztani az alább felsorolt beruházási munkálatoknál programált összegeket, tekintettel arra, hogy kevés a valószínűsége ezen beruházások megvalósításának ebben az évben:
 • Bodok Szállodakomplexum megvásárlása – 1.500 ezer lej
 • A megye területrendezési tervének aktualizálása – 220 ezer lej
 • Szavazórendszer – 200 ezer lej
 • Aktakövető és irattározási program – 60 ezer lej
 • Számítógépek – 56 ezer lej
 • Kiegészítő munkálatok a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Kórháznál – 60 ezer lej
 • Napenergiás rendszer felszerelése a Megyei Kórháznál – 90 ezer lej
 • A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Kórház rehabilitációja – 500 ezer lej
 • Szolgálati lakások specialistáknak – 100 ezer lej
Az így megtakarított 2.786 lejes összeggel módosul tehát a költségvetés kiadási oldala a felsorolt beruházásoknak megfelelő fejezeteknél, és a beruházási jegyzék is.
Összegezve a fenti értékeket, vagyis 2.786 ezer lej költségcsökkentést a fejlesztési résznél, 1.977 ezer lej megtakarítást a működési résznél és 1.000 lej pluszjövedelmet, egy 5.763 lejt kitevő összeget kapunk, amellyel a költségvetés fejlesztési részének jövedelmi oldalát csökkentjük, az Összegek a Csatlakozás Utáni Vissza Nem Térítendő Alapokból elnevezésű mutatónál.
A fenti pénzt A 121-es Megyei Út Kovászna-Zabola-Imecsfalva-Szentkatolna-Kézdivásárhely 32+000-49+1000 km közötti szakaszának Rehabilitációja nevű Projekt részleges kifizetésére használjuk fel.
 
2. A saját, valamint a költségvetési átutalásokból finanszírozott intézmények esetében a szubvenció csökkentése maga után vonja a költségvetésük módosítását.
A Székely Nemzeti Múzeum, a Művészeti Népiskola, Megyei Művelődési Központ esetében a szubvenciós jövedelem csökkentésével párhuzamosan, többnyire, a személyzeti kiadások is csökkennek.
A Háromszék Táncegyüttes esetében, a 46 ezer lejes szubvenciócsökkentéssel egy időben növekedik a költségvetése 30,47 ezer lejjel, amit a Nemzeti Kulturális Alappal és a Lajtha László Alapítvánnyal kötött finanszírozási szerződések után kapott, bizonyos rendezvények lebonyolítására.
 
3. A Közúti forgalom felügyelete és követése videokamerákkal a Kovászna megyébe való belépési/kilépési pontoknál nevű projekt megvalósítására vonatkozó 2008/204-es számú Határozat módosítása ezen objektum költségvetését is befolyásolja, mégpedig az eredeti 100.000 ezer lejes keret 130.000 ezer lejjel való növelése útján, figyelembe véve, hogy egy új helyszín kijelölésével járó többletmunka módosítja a pénzalapszükségletet is.
 
4. A Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságnál folyamatban van a Koldus és királyfi sürgősségi központ nevű projekt megvalósítása, amit az Európai Tanács Fejlesztési Bankja finanszíroz.
Mivel az általános költségelőirányzat nem tartalmaz olyan fejezetet, ami az előre nem látható költségeket tartalmazza, és mivel a beruházás idején még többletmunkák is akadtak, az Igazgatóság kéri megnövelni a projekt eredet értékét még 28,2 ezer lejjel úgy, hogy az azonos összeget levonjuk a Victor Babes utcai családi ház kibővítése nevezetű pozícióból.
A kért átutalás a beruházási jegyzék megváltoztatását is jelenti és hitelátirányítást is a tőkekiadások költségvetési cikkelynél.
 
Tekintetbe véve, hogy a költségvetés kiigazítására bemutatott indoklások a fő hitelutalványozó megalapozott javaslatát is képezik, és így a 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvény értelmében a költségvetés kiigazítását jóvá lehet hagyni a költségvetési év folyamán is, javasoljuk a megye saját és a megyei érdekeltségű közintézmények költségvetésének kiigazítására vonatkozó határozattervezet elfogadását.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A mellékletek szintézise megtekinthető itt.

Hírek