Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 128/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru Parohia Reformată Telechia

HOTĂRÂREA Nr. 128/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru Parohia Reformată Telechia

Miercuri, 9 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 25 august 2011, analizând Expunerea de motive al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru Parohia Reformată Telechia,

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 128/2011
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru Parohia Reformată Telechia
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa ordinară din 25 august 2011,
analizând Expunerea de motive al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru Parohia Reformată Telechia,
văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, precum și Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în acest sens;
 
având în vedere:
- art. 36, alin. (1) din Legea. nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
 - adresa Parohiei Reformate Telechia nr. 60/17.08.2011, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 7779/17.08.2011,
- adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna nr. 928520/22.08.2011, răspuns la adresa Direcţiei Economice nr. 1950/22.08.2011,
 
în baza art. 91, alin. (1), litera „f” şi în temeiul art. 97, alin. (1)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1. Se aprobă alocarea  sumei de 50.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru Parohia Reformată Telechia, în vederea finanțării lucrărilor de reparaţii la Biserica Reformată, conform anexelor nr. 1J, 1/2f și 1/23c care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu aceeași sumă se rectifică bugetul propriu al județului Covasna și al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2011.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi Direcţia Economică.
 
Sf. Gheorghe, la 25 august 2011.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează:
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
 
Notă: Anexele la Hotărârea nr. 128/2011 se pot studia la Compartimentul administrație publică.
 
 
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA
PREȘEDINTE
 
Nr. 8040/25.08.2011.
 
EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru Parohia Reformată Telechia
 
Conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, la propunerea ordonatorilor principali de credite și pe baza hotărârii consiliului local, din fondul de rezervă bugetară se pot aloca sume pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar sau pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale.
Prin adresa nr. 60/17.08.2011 Parohia Reformată Telechia a solicitat un ajutor financiar pentru acoperirea financiară a reparațiilor necesare la biserica reformată, pagube cauzate de un trăsnet în seara zilei de 20.07.2011.
În acest sens, propun alocarea sumei de 50.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Județean Covasna pentru destinaţia mai sus menţionată și adoptarea proiectului de hotărâre prezentat în acest sens.
 
Președinte,
TAMÁS Sándor
 
Anexele de la art. 1 se pot descărca aici.

Noutăți