Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 121/2011 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 33/2011 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna

HOTĂRÂREA Nr. 121/2011 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 33/2011 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna

Vineri, 4 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 25 august 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de modificare a anexelor 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 33/2011 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna,

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 121/2011
pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 33/2011 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 25 august 2011,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de modificare a anexelor 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 33/2011 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna,
 
având în vedere:
- raportul Direcţiei Economice precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest sens,
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată,
- Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
- Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,
 
în baza prevederilor art. 91 alin. (2) lit. „c” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. I. Anexele nr. 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 33/2011 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2 şi 2a care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01 septembrie 2011.
 
Sf. Gheorghe, 25 august 2011
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează:
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
 
 
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA
PREȘEDINTE
 
Nr. 7646/10.08.2011
 
EXPUNERE DE MOTIVE
privind propunerea de modificare a anexelor nr. 2 și 2a la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 33/2011 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna
 
Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna funcţionează în baza organigramei și statului de funcţii aprobate prin Hotărârea nr. 33/2011, cu un număr de 129 posturi.
Potrivit prevederilor art. 63 şi art. 64 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 8 august 2011 s-a organizat examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru 10 funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, în urma căruia au fost declarați admişi.
Având în vedere că, potrivit prevederilor art. 64 din Legea nr. 188/1999 coroborat cu art 26 alin. (3) din Legea nr. 284/2010, promovarea în gradul profesional imediat superior se face prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public care a promovat examenul, propun transformarea funcțiilor publice ocupate de funcționarii publici care au promovat examenul din data de 8 august 2011, după cum urmează:
  • o funcţie publică de execuţie de consilier juridic clasa I, gradul profesional asistent se transformă în consilier juridic clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Compartimentului juridic;
  • o funcţie publică de execuţie de consilier clasa I, gradul profesional principal se transformă în consilier clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului buget-finanțe;
  • o funcţie publică de execuţie de consilier clasa I, gradul profesional asistent se transformă în consilier clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Compartimentului buget-finanțe
  • o funcţie publică de execuţie de consilier clasa I, gradul profesional principal se transformă în consilier clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Biroului urbanism și GIS;
  • o funcţie publică de execuţie de inspector clasa I, gradul profesional asistent se transformă în inspector clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Biroului urbanism și GIS;
  • o funcţie publică de execuţie de consilier clasa I, gradul profesional principal se transformă în consilier clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului pentru protecția naturii, dezvoltarea turismului;
  • o funcţie publică de execuţie de inspector clasa I, gradul profesional asistent se transformă în inspector clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Compartimentului pentru protecția naturii, dezvoltarea turismului;
  • o funcţie publică de execuţie de consilier clasa I, gradul profesional principal se transformă în consilier clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului managementul proiectelor – Unitatea de implementare a proiectului „ Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Covasna”;
  • o funcţie publică de execuţie specifică de consilier-manager de proiect clasa I, gradul profesional asistent, asimilată cu funcția publică generală de consilier clasa I, gradul profesional asistent, se transformă în consilier-manager de proiect clasa I, gradul profesional principal, asimilată cu funcția publică generală de consilier clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Serviciului managementul proiectelor;
  • o funcţie publică de execuţie de inspector clasa I, gradul profesional asistent se transformă în inspector clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Compartimentului achiziții publice;
În urma acestor modificări numărul total de posturi, precum și numărul posturilor aferente funcțiilor publice, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 33/2011, rămân neschimbate.
Luând în considerare cele de mai sus, propun modificarea anexelor nr. 2 și 2a la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 33/2011 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, conform proiectului de hotărâre alăturat.
 
Președinte
TAMÁS Sándor
 

Noutăți