Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 118/2011 privind aprobarea achiziţionării unor imobile situate în municipiul Sfântu Gheorghe, proprietatea S.C. T.A. OLTUL S.A., pentru reabilitarea Complexului hotelier Bodoc, în vederea dezvoltării turismului în municipiul Sfântu Gheorghe

HOTĂRÂREA Nr. 118/2011 privind aprobarea achiziţionării unor imobile situate în municipiul Sfântu Gheorghe, proprietatea S.C. T.A. OLTUL S.A., pentru reabilitarea Complexului hotelier Bodoc, în vederea dezvoltării turismului în municipiul Sfântu Gheorghe

Joi, 3 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 1 august 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea achiziţionării unor imobile situate în municipiul Sfântu Gheorghe, proprietatea S.C. T.A. OLTUL S.A.,  pentru reabilitarea Complexului hotelier Bodoc, în vederea dezvoltării turismului în municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna,

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 118/2011
privind aprobarea achiziţionării unor imobile situate în municipiul Sfântu Gheorghe, proprietatea S.C. T.A. OLTUL S.A.,  pentru reabilitarea Complexului hotelier Bodoc, în vederea dezvoltării turismului în municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 1 august 2011,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea achiziţionării unor imobile situate în municipiul Sfântu Gheorghe, proprietatea S.C. T.A. OLTUL S.A.,  pentru reabilitarea Complexului hotelier Bodoc, în vederea dezvoltării turismului în municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna,
 
având în vedere:
- Raportul comun de specialitate al Direcţiei Economice și al Compartimentului administrarea patrimoniului,
- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 85/2011 privind aprobarea asocierii județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiul Sfântu Gheorghe în vederea dezvoltării turismului în municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna;
- Contractul de asociere nr. 374/8.06.2011 încheiat între județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiul Sfântu Gheorghe;
- O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare;
- Raportul de evaluare al imobilelor întocmit de S.C. Cicproiect S.R.L., înregistrat la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 6828/15.07.2011;
- Oferta de preț al S.C.T.A. Oltul Sf. Gheorghe,
- procesul-verbal de negociere întocmit de Comisia de negociere numită prin Dispoziția Primarului municipiului Sfântu Gheorghe nr. 1033/2011;
- art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
în baza art. 91, alin. (1), lit.”f” şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE :
 
Art. 1. - (1) Se însuşește Raportul de evaluare al imobilelor întocmit de S.C. Cicproiect S.R.L. prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Se însuşeşte Procesul verbal  privind rezultatul negocierilor purtate de către Comisia de negociere în vederea achiziţionării unor imobile, terenuri şi construcţii, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 2. - (1) Se aprobă cumpărarea de către județul Covasna a unor imobile, terenuri și construcții - „Complexul hotelier Bodoc”, situate în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, liber de orice sarcină, în vederea dezvoltării turismului în municipiul Sfântu Gheorghe, în cote egale de ½ parte cu municipiul Sfântu Gheorghe.
(2) Prețul total de cumpărare al imobilelor prevăzute în anexa nr. 3 este de 1.078.000 Euro, din care cota parte a județului Covasna este de 539.000 Euro, plătibil în lei la cursul BNR leu/euro practicat în ziua emiterii facturii și nu conține TVA.
Art. 3. Scopul cumpărării imobilelor arătate în anexa nr. 3 este modernizarea și reabilitarea Complexului Hotelier Bodoc, în vederea desfășurării unor activități economice purtătoare de TVA.
Art. 4 Bunurile achiziționate vor face parte din domeniul privat al judeţului Covasna, respectiv municipiului Sfântu Gheorghe în cotă parte de ½ pentru fiecare coproprietar.
Art. 5. – (1) Cu semnarea contractului de vânzare–cumpărare în formă autentică din partea județului Covasna se împuternicește dl. TAMÁS Sándor, președintele Consiliului Județean Covasna.
(2) În contractul de vânzare – cumpărare se vor stipula în mod obligatoriu următoarele clauze:
”- Vânzătorul se obligă să cedeze cumpărătorilor cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor mobile – uși, faianțe, etc. – existente în imobil și neincorporate în acesta cu ocazia lucrărilor de renovare, conform unei liste de inventar;
- vânzătorul se obligă să transmită cumpărătorilor cu titlu gratuit proiectul de execuție al lucrărilor de renovare a Complexului hotelier Bodoc, realizat de SC V&K SRL Sf. Gheorghe;
- vânzătorul se obligă să transmită cumpărătorilor cu titlu gratuit suprafața de 160 mp curte, situată în imediata vecinătate a Complexului hotelier Bodoc, aflată în litigiu cu Biserica Adventistă, dacă acesta rămâne în patrimoniul societății vânzătoare.”
(3) Contractul de vânzare-cumpărare în forma autentică va fi semnat numai după soluţionarea și radierea litigiilor înscrise în Cartea Funciară, cel târziu până la data de 10.09.2011, după care prezenta hotărâre nu produce efecte.
Art. 6. - Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta  hotărâre.
Art. 7 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi  Direcţia Economică.
 
Sfântu Gheorghe, la 01 august 2011.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează:
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
 
Notă: Anexele nr. 1 și 2 se pot studia la Compartimentul administrație publică.
 
 
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA
PREȘEDINTE
 
Nr.               /01.08.2011
 
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea achiziţionării unor imobile situate în municipiul Sfântu Gheorghe, proprietatea S.C. T.A. OLTUL S.A.,  pentru reabilitarea Complexului hotelier Bodoc, în vederea dezvoltării turismului în municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
 
Dezvoltarea turismului în județul Covasna constituie una dintre prioritățile Consiliului Județean Covasna.
În centrul istoric al municipiului Sf. Gheorghe se află Complexul Hotelier Bodoc înscris în CF nr. 23523 Sf. Gheorghe și se află în proprietatea S.C. T.A. OLTUL S.A. Sf. Gheorghe, având o suprafață de 6643 mp, dar care nu este exploatat de mai mult de 10 ani. Menționăm că în CF nr. 23523 Sf. Gheorghe, la data de 16.02.2011 sunt notate 3 procese pe rolul instanțelor de judecată.
Pentru realizarea interesului comun de dezvoltare turistică, există posibilitatea achiziționării complexului hotelier mai sus arătat, mai ales pentru faptul că așa cum arată acesta acum strică imaginea centrului orașului, clădirea complexului necesitând o reabilitare substanțială.
Achiziționarea Complexului Hotelier Bodoc s-ar face în proprietatea privată a județului Covasna și al municipiului Sf. Gheorghe în cote de câte 1/2 părți pentru fiecare.
În acest scop a fost adoptată Hotărârea Consiliul Judeţean Covasna nr. 85/2011, respectiv Hotărârea Consiliului Local al municipiului Sf. Gheorghe nr. 120/2011, conform căreia a fost încheiat Contractul de asociere nr. 374/8.06.2011 între județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna şi municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiul Sfântu Gheorghe.
Conform acestor hotărâri a fost numită comisia de negociere a preţului de cumpărare a unor bunuri imobile aparţinând Complexului hotelier Bodoc, prin Dispoziţia nr. 1033/18.07.2011.
Comisia de negociere, ținând cont de raportul de evaluare, întocmită de către firma S.C. Cicproiect S.R.L., a negociat prețul de cumpărare cu proprietarii tabulari.
Prețul imobilelor este cel prevăzut în procesul-verbal de negociere, adică de 1.078.000 Euro, fără TVA, din care cota parte a județului Covasna este de 539.000 Euro, fără TVA, plătibil în lei la cursul BNR leu/euro practicat în ziua emiterii facturii.
Scopul cumpărării imobilelor este modernizarea şi reabilitarea Complexului Hotelier Bodoc, în vederea desfăşurării unor activităţi economice purtătoare de TVA.
Contractul  de vânzare – cumpărarea în forma autentică va fi semnat numai după radierea litigiilor înscrise în Cartea Funciară.
În contractul de vânzare - cumpărare ce se va încheia în contextul aprobării proiectului de Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor imobile situate în municipiul Sfântu Gheorghe, proprietatea S.C. T.A. OLTUL S.A., pentru reabilitarea Complexului hotelier Bodoc, în vederea dezvoltării turismului în municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, propunem a se stipula următoarele:
”- Vânzătorul se obligă să cedeze cumpărătorilor cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor mobile – uși, faianțe, etc. – existente în imobil și neincorporate în acesta cu ocazia lucrărilor de renovare, conform unei liste de inventar;
- vânzătorul se obligă să transmită cumpărătorilor cu titlu gratuit proiectul de execuție al lucrărilor de renovare a Complexului hotelier Bodoc, realizat de SC V&K SRL Sf. Gheorghe;
- vânzătorul se obligă să transmită cumpărătorilor cu titlu gratuit suprafața de 160 mp curte, situată în imediata vecinătate a Complexului hotelier Bodoc, aflată în litigiu cu Biserica Adventistă, dacă acesta rămâne în patrimoniul societății vânzătoare.”
Bunurile achiziționate vor fac parte din domeniul privat al județului Covasna și al municipiului Sfântu Gheorghe în cotă parte de ½ pentru fiecare coproprietar.
În acest sens a fost întocmit un proiect de hotărâre pe care îl propunem spre aprobare plenului Consiliului Județean Covasna.
 
Președinte
TAMÁS Sándor
 

Noutăți