Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 87/2011 privind solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a unui imobil

HOTĂRÂREA Nr. 87/2011 privind solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a unui imobil

Joi, 29 septembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a unui imobil din domeniul privat al municipiului Sf. Gheorghe și din administrarea Consiliului local al municipiului Sf. Gheorghe în domeniul public al județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna;

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 87/2011
privind solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a unui imobil din domeniul privat al municipiului Sf. Gheorghe și din administrarea Consiliului local al municipiului Sf. Gheorghe în domeniul public al județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna, situat în  municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertății nr. 19, jud. Covasna
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 26 mai 2011,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a unui imobil din domeniul privat al municipiului Sf. Gheorghe și din administrarea Consiliului local al municipiului Sf. Gheorghe în domeniul public al județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna;
 
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice și Administrație Publică;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
 
ţinând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 
în baza art. 91 alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1. (1) Se solicită transmiterea, cu titlu gratuit, a imobilului – teren - situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertății nr. 19, jud. Covasna, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna.
Art. 2. Imobilul care formează obiectul prezentei hotărâri este necesar în vederea extinderii spațiilor de expunere ale Muzeului Național Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna prin Direcţia Juridică și Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
 
Sf. Gheorghe, 26 mai 2011.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează:
Varga Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
 
 
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA
PREȘEDINTE
 
Nr. 4678/18 mai 2011
 
EXPUNERE DE MOTIVE
privind solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a unui imobil din domeniul privat al municipiului Sf. Gheorghe și din administrarea Consiliului local al municipiului Sf. Gheorghe în domeniul public al județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna
 
Județul Covasna a achiziționat imobilele situate în Sf. Gheorghe, str. Kós Károly nr. 4, identificate prin CF nr. 25212 Sf. Gheorghe, compus din teren în suprafață de 3399 mp, și clădiri spre a servi ca spațiu pentru Muzeul Național Secuiesc, în vederea prezentării colecţiilor de artă, a unor creaţii de referinţă a câtorva artişti renumiţi și cu scopul de a extinde spațiul de funcționare al Muzeului Național Secuiesc. Accesul pe acest teren se realizează prin str. Kós Károly, dar cu unele modificări accesul se va putea realiza și din str. Vasile Goldiș.
Muzeul Național Secuiesc instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Covasna intenționează construirea unei săli moderne de expoziție în vederea prezentării unor expoziții itinerante, a unei galerii de artă unde pot fi prezentate și valorificate creațiile artiștilor plastici autohtoni, ateliere artist in resindence - unde pot fi create condiții pentru creație artistică pentru artiști din străinătate.
De asemenea se mai propune construirea și amenajarea unui restaurant muzeu, unde pot fi servite meniuri și specialități ale artei culinare din zonă, un magazin bookshop, pentru cărțile editate de muzeu și de editori locali precum și un magazin de souveniruri.
Un atelier de pedagogie muzeală și teren de joacă pentru copii, un atelier foto cu lumina soarelui „napfényműterem” pentru turiști un amfiteatru pentru perioada de vară în vederea organizării unor concerte de muzică, rulări de filme, întâlniri cu cititorii în aer liber constituie de asemenea obiective în strategia de dezvoltare a muzeului.
Având în vedere natura investițiilor preconizate a se face pe terenul respectiv, este necesar deschiderea spațiului pentru a facilita accesul cetățenilor în incinta muzeului. Cetățenii ar fi astfel atrași în mod indirect sa viziteze muzeul și să participe la evenimentele organizate în aer liber.
În imediata vecinătate a terenului mai sus arătat, la adresa str. Libertății nr. 19 se află un teren de 520 mp aflat în domeniul privat al municipiului Sf. Gheorghe și în administrarea Consiliului local al municipiului Sf. Gheorghe, înscris în CF nr. 27503 Sf. Gheorghe care ar putea asigura un spațiu în plus pentru realizarea investițiilor preconizate, precum și ar asigura accesul pietonal din str. Libertății pe terenul achiziționat de județul Covasna. Astfel curtea muzeului ar deveni o răscruce de drumuri pentru pietoni, legând str. Kós Károly cu str. Vasile Goldiș și str. Libertății, ceea ce ar include muzeul și activitatea acestuia în circuitul orașului.
Pentru motivele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a unui imobil din domeniul privat al municipiului Sf. Gheorghe și din administrarea Consiliului local al municipiului Sf. Gheorghe în domeniul public al județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna.
 
Președinte,
TAMÁS Sándor
 

Noutăți