Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 74/2011 privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna, prin demisie a domnului consilier județean Farkas György şi validarea desemnării unui consilier judeţean ca membru al Autorității

HOTĂRÂREA Nr. 74/2011 privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna, prin demisie a domnului consilier județean Farkas György şi validarea desemnării unui consilier judeţean ca membru al Autorității

Joi, 22 septembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 aprilie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna, prin demisie a domnului consilier județean Farkas György şi validarea desemnării unui consilier judeţean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 74/2011
privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna, prin demisie a domnului consilier județean Farkas György şi validarea desemnării unui consilier judeţean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 aprilie 2011,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna, prin demisie a domnului consilier județean Farkas György şi validarea desemnării unui consilier judeţean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna,
 
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna,
- adresa domnului consilier județean Farkas György privind demisia acestuia din calitatea sa de membru al ATOP Covasna, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 2959/24. 03. 2011,
- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 139/2008 privind validarea desemnării membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Covasna, cu modificările ulterioare,
 
luând în considerare art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare,
 
în conformitate cu prevederile art. 9 din anexa la H. G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică,
 
văzând rezultatul votului secret exprimat cu privire la desemnarea unui consilier județean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna,
 
în baza art. 91, alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1. Se constată pierderea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Farkas György, prin demisie.
Art. 2. Se validează desemnarea ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a domnului Demeter László, consilier județean.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 139/2008 privind validarea desemnării membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Covasna, se modifică în mod corespunzător.
Art. 4. Ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 şi 2, anexa „Componenţa nominală a comisiilor de lucru ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna, constituite după alegerile locale din 1 iunie 2008” la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 7/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul A.T.O.P. din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, precum şi persoanele prevăzute în art. 1 şi 2.
 
Sf. Gheorghe, la 28 aprilie 2011
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează:
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
 
 
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
PREŞEDINTE
 
Nr. 3892 din 21 aprilie 2011
 
EXPUNERE DE MOTIVE
privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna, prin demisie a domnului consilier județean Farkas György şi validarea desemnării unui consilier judeţean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna
 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean şi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002.
Reglementarea în domeniul activităţii Poliţiei Române acceptă descentralizarea structurii instituţiei şi urmăreşte ca autorităţile locale să participe la actul de poliţie.
Prin înființarea autorităţii de ordine publică comunităţile locale sunt investite cu anumite drepturi şi obligaţii astfel încât să poată interveni mai repede în creşterea siguranţei cetăţenilor.
 
Domnul consilier județean Farkas György care a ocupat funcţia de membru ATOP, făcând parte din Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali a demisionat din funcţia deţinută. Demisia a fost înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna cu Nr. 2959/ 24 martie 2011.
 
Având în vedere demisia domnului consilier județean din calitatea sa de membru ATOP, se impune desemnarea și validarea unui alt consilier județean în ATOP.
 
Având în vedere considerentele enumerate mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna, prin demisie a domnului consilier județean Farkas György şi validarea desemnării unui consilier judeţean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna.
 
Președinte,
TAMÁS Sándor

Noutăți