Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 67/2011 cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2010

HOTĂRÂREA Nr. 67/2011 cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2010

Miercuri, 21 septembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 aprilie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2010,

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 67/2011
cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2010
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 aprilie 2011,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2010,
 
având în vedere:
- Raportul Direcţiei economice precum și Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna,
având în vedere prevederile:
- art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 59/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010;
 
în baza art. 91 alin. (3) lit. ,,a” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1. Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2010, conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010, conform anexei nr. 2.
Art. 3. Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2010, conform anexei nr. 3.
Art. 4. Se aprobă contul anual de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010, conform anexei nr. 4.
Art. 5. Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii, pe anul 2010, conform anexei nr. 5.
Art. 6. Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Sfântu Gheorghe, la 28 aprilie 2011.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează:
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
 

Noutăți