Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 159/2010 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna

HOTĂRÂREA Nr. 159/2010 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna

Miercuri, 5 ianuarie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna,

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 159/2010
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 octombrie 2010,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna,
 
având în vedere Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna precum şi Rapoartele comisiilor de specialitate întocmite în acest sens,
în conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
- Ordinului Secretarului de Stat al Autorităţii Naţionale pentru protecţia Drepturilor Copilului nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului,
- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările ulterioare,
- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- art. 1, alin. (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată,
- Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale,
- Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 118/2009 privind aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pe anul 2010,
- având în vedere discuţiile purtate în plen,
 
în baza art. 91, alin. (2) lit. „c” şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1. Începând cu data de 01 noiembrie 2010, se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, conform anexei nr. 1.
Art. 2. Cu aceeaşi dată se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, conform anexei nr. 2.
Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 121/2009 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna,
- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 101/2010, privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, precum şi orice alte dispoziţii contare.
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
 
Sfântu Gheorghe, 28 octombrie 2010.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează:
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
 
 
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
PREŞEDINTE
 
NR. 10.474/18.10.2010
 
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna
 
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare,
- Ordinului nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului,
- Legii nr. 330/ 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
- Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
Ţinând cont de:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 118/2009 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2010,
 
Începând cu data de 01 noiembrie 2010, propun următoarele modificări în Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna aprobate prin Hotărârile Consiliului Judeţean Covasna nr. 150/2009 respectiv 101/ 2010.
 
I) Funcţionarii publici:
a) transformarea a 3 posturi în urma promovării în clasă conform Legii 330/ 2009,
-postul de referent grad superior treapta 1 de salarizare (poz. 30) în inspector grad principal treapta 2 de salarizare,
-postul de referent grad superior treapta 3 de salarizare (poz. 66) în inspector grad asistent treapta 2 de salarizare,
-postul de referent grad asistent treapta 1 de salarizare (poz. 78) în inspector grad asistent treapta 3 de salarizare,
b) transformarea a 3 posturi în urma promovării în grad profesional conform Legii 330/ 2009,
-postul de inspector grad principal treapta 1 de salarizare (poz. 53) în inspector grad superior treapta 3 de salarizare,
-postul de referent de specialitate grad asistent treapta 1 de salarizare (poz. 77) în referent de specialitate grad principal treapta 3 de salarizare,
-postul de inspector grad principal treapta 1 de salarizare (poz. 83) în inspector grad superior treapta 3 de salarizare,
c) având în vedere efectuarea perioadei de stagiu prevăzută de lege, obţinând rezultate corespunzătore la evaluare, conform Legii 188/ 1999, astfel:
- postul de inspector grad profesional debutant (poz. 60) în inspector grad asistent treapta 3 de salarizare, în cadrul Serviciul economic, finanţe, contabilitate.
                       
II) Personal Contractual
1). a) în conformitate cu adresa nr. 16650/ 26.07.2010 transformarea postului referent I/IA S/SSD (poz. 102) în inspector de specialitate IA studii S împreună cu persoana şi cu toate drepturile salariale aferente.
b) se modifică structura Serviciului de evaluare complexă după cum urmează:
- se desfiinţează: 1 post de kinetoterapeut, 1 post de pedagog de recuperare, ½ post de instructor de educaţie,
- 1 post de psihopedagog – stagiar se transformă în ½ post de psihopedagog – stagiar,
- se înfiinţează 3 posturi de Asistent social - S.
Astfel se menţine numărul de posturi (6 posturi).
 
2). În cadrul Centrului de Plasament nr. 2 Tg Secuiesc se propun următoarele modificări:
a) se transformă postul de şef serviciu din ½ post - în post întreg,
b) se înfiinţează - 1 post de asistent social - S,
- 4 posturi de educatori (pedagog),
c) se desfiinţează 1 post de infirmier,
astfel numărul posturilor devenind 32, în loc de 27,5 respectându-se procentul de 60% a personalului de specialitate faţă de total personal. (48 copii, standard 1,5c/1a,rezulta 32 persoane). (poz. 117-148)
 
3). Complex de Servicii Comunitare Baraolt (vechi poz. nr. IV, nou poz nr. III.)
Centru de coordonare: posturi existente 5,5, propus 6,5. Se introduce un post de asistent social.
Casa familiala 5, conform standard (12 copii, standard 1,8c/1a, 6 persoane), se propune 6 posturi. Se introduc un post de educator -S.
Centru de zi posturi existente 3, conform standard (15 copii, standard 2,9c/1a, 5 persoane ) propus 3.
Centru de reabilitare existente 4, conform standard (12 copii, standard 3,3c/1a, 4 persoane.
Centru rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi existente 8, conform standard (12 copii, standard 1c/1a,rezulta 12 persoane, propus 8.
 
Posturi existente 25,5, iar conform standardelor de personal este nevoie de 27,5 de posturi. Propus 27,5 posturi. (poz. 149-175,5)
 Se respectă standardul de personal şi procentul de 80%, respectiv 60% a personalului de specialitate faţă de total personal în cadrul serviciilor.
 
4). Centrul de Plasament Olteni (poz. nr. V devenind nr. IV), cu următoarele modificari de personal:
 (poz. 213.5) din statul de funcţii muncitor calificat (întreţinere) IV nivel studii G se va transforma în muncitor calificat ( bucătar) III, împreună cu persoana şi cu toate drepturile salariale aferente.
(poz. 218.5) din statul de funcţii muncitor necalificat I nivel studii G se va transforma în muncitor calificat (întreţinere) IV, împreună cu persoana şi cu toate drepturile salariale aferente.
Numărul posturilor existente – 33, numărul copiilor este de 100. Conform standardelor (1copil/1 angajat) nr. posturilor necesare ar fi de 100, însă datorită faptului că aproximativ 50% dintre beneficiari îşi petrec vacanţa în familie, ei fiind internaţi numai pe perioada anului şcolar, numărul minim de posturi ar trebui să fie 50.
Se majorează nr. posturilor cu:
- 1 asistent social - S
- 1 kinetoterapeut - S
- 1 instructor de ergoterapie   - M
- 2 asistent medical   - PL/M
- 1 Muncitor calif. (buc.) - G
- 1 îngrijitor curăţenie - G
- 1 spălătoreasă   - G
- 9 educatori de specialitate PL/M, numărul posturilor devenind astfel 50 posturi (poz. 176,5-225,5), respectând procentul de 60% personal de specialitate faţă de total personal.
 
5). Centrul de Primire în Regim de Urgenţă (poz. VI devenind nr. V).
Numărul posturilor existente - 10. Capacitatea centrului este pentru 15 copii, faptic variază între 15-20 de copii. Conform standardelor (1copil/ 1angajat) nr. posturilor necesare este 15.
Se introduc următoarele posturi (5):
- 1 asistent social - S
- 1 psiholog- practicant - S
- 1 educator - S
- 1 asistent medical - PL/M
- 1 Muncitor calif. (buc.)   - G
Se respectă procentul de 60% numărul personalului de specialitate faţă de total personal angajat. (poz. 226,5-240,5)
 
6). Centrul de Reabilitare a Copiilor cu Handicap „Szekely Potsa” (nr. VII se reorganizează în nr. VI), suferind următoarele modificări:
a) se înfiinţează Centrul de Coordonare prin reorganizarea posturilor existente şi anume 6 posturi:
- şef serviciu -S GRAD II
- asistent social -S
- ½ medic   -S
- asistent medical -PL/M
- administrator -M
- bucătar -G
- ½ îngrijitor curăţenie   -G
b) Centrul Rezidenţial, capacitate 12 locuri, posturi existene - 6, conform standardelor sunt necesare 12, se propun înfiinţarea a 6 posturi noi. (1 copil/ 1 angajat).
c) Centrul de Reabilitare – nr. posturilor existente - 12, conform standardelor 11 posturi, ( 33-40 de copii, standard 3,3c/1a), propus 11.
- se desfiinţează un post de asistent medical.
d) Centrul de Reabilitare pentru copiii cu tulburări din spectrul autist/ deficienţe senzoriale. Posturi existente - 10, se propun următoarele modificări:
Va fi subordonat Centrului de reabilitare a copiilor cu handicap „Szekely Potsa” şi numărul XI din cadrul Statului de funcţii se va reorganiza în VII c.
Se mută următoarele posturi:
1. postul de şef serviciu din cadrul Centrului se mută, împreună cu persoana şi cu toate drepturile aferente la Centrul de Reabilitare a copiilor cu handicap „Szekely Potsa” iar postul de şef serviciu rămas vacant se desfiinţează. (poz. 241.5)
2. postul de asistent social împreună cu persoana se mută definitiv la Serviciul de asistenţă maternală. (poz. 93)
3. postul de inspector de specialitate împreună cu persoana se mută definitiv la Centrul de sprijin pt. tinerii peste 18 ani. (poz. 612)
4. ½ post de medic primar se mută, împreună cu persoana şi cu toate drepturile aferente la Centrul de reabilitare a copiilor cu handicap „Szekely Potsa” iar ½ post de medic primar rămas vacant se desfiinţează. (poz. 242)
5. se introduce ½ post de psihopedagog. (poz. 254.5)
Astfel numarul de posturi va fi 7. Număr de beneficiari 23-25, standard 7 (3,3copii/1angajat), deci se respectă standardul de 7 persoane.
Numărul total al posturilor în cadrul complexului va fi de 30 aşa cum se prevede în standardul din domeniu. (poz. 241,5-263,5) Se respectă procentul de 80%, respectiv 60% personal de specialitate din totalul personalului angajat, în cadrul centrelor de zi şi al centrelor rezidenţiale.
 
7). Complex de Servicii Comunitare Sf. Gheorghe (nr. VIII se reorganizează în nr. VII).
a) Se înfiinţează Centrul de coordonare din posturile existente, având următoarea componenţă:
- şef serviciu -S Grad II
- administrator - M
- psiholog – stagiar -S
- asistent medical – transferat de la Centrul maternal,
- muncitor calificat (bucătar) - transferat de la Centrul maternal,
- 2 posturi de asistent social – S nou create.
Total posturi existente înainte de reorganizare - 1 post, după reorganizare 7 posturi.
b) Centrul maternal Sf. Gheorghe în prezent are - 7 posturi, se reorganizează astfel:
- postul de asistent medical se mută împreună cu persoana la Centrul de coordonare
- postul de muncitor calificat (bucătar) se mută la centrul de coordonare.
Număr beneficiari: 4 mame + 4 copii, standard 0,8/1 angajat, rezultă 5 posturi, se propun 5 posturi.          
c) Centrul de zi pt. copilul neglijat Sf. Gheorghe.
Număr beneficiari 15+5, personal existent - 3.Conform standard 7 se propun 4.
d) Casele de tip familial
- transformarea unui post în urma promovării examenului de licenţă, conform Legii 330/ 2009, postul de referent + şef echipă nivelul studiilor M grad profesional IA de salarizare (poz. 304,5) în inspector de specialitate + şef echipă nivelul studiilor S grad profesional II de salarizare, în conformitate cu Legea 330/ 2010, (persoanele încadrate pe funcţii cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă). Datorită complexităţii sarcinilor de serviciu, postul necesită studii superioare.
- Casa Familială nr. 1 Sf. Gheorghe, existente 4+1, necesar conf. standard 6,6
- Casa Familială nr. 2 Sf. Gheorghe existente 4+1, necesar conf. standard 6,6
- Casa Familială nr. 3 Sf. Gheorghe existente 4+1, necesar conf. standard 6,6
- Casa Familială Ilieni                                existente 4+1, necesar conf. standard 6,6
- Casa Familială Intorsura Buzăului existente 4+1, necesar conf. standard 6,6
- Casele Familiale Cernat nr. 1 şi nr. 2 se reunesc şi va avea denumirea de Casa familială Cernat, personal existent 9+1, necesar conf. standardelor 13
La fiecare casă se introduc un post de educator - S. Astfel rezultă 6 posturi/casă şi 12 posturi la CF. Cernat.
La CF. Cernat postul de inspector de specialitate IA+ şef echipă se transformă în şef serviciu (poz. 310.5), postul de Referent IA+ şef echipă se transformă în educator de specialitate PL/ M, se introduce un post de educator -S (poz. 311.5)  şi un post de administrator - M (poz. 312.5).
Numărul total al posturilor existente în cadrul Complexului - 46. Numărul de posturi conform standardelor este de 57, se propun 57. (poz. 271,5-327,5) Se respectă procentul de 80%, respectiv 60% personal de specialitate din totalul personalului angajat şi coincide cu numărul posturilor după reorganizare.
 
8). Asistenţi maternali profesionişti 191 numărul posturilor rămănând neschimbat, (nr IX devine în nr. VIII). (poz. 322,5-511,5)
9). Complexul de Servicii Comunitare Tg Secuiesc (nr. X devine nr. IX).
 
a) Centrul de Coordonare Tg. Secuiesc numărul posturilor existente – 14, propun:
- transformarea postului referent I/IA S/SSD (poz. 527) în inspector de specialitate IA studii S.
- se mută ½ post de Medic specialist - S împreună cu persoana de la Centrul de reabilitare Tg. Secuiesc. (poz. 520)
Se propun 14,5 posturi.
 
b) Casele de tip familial
Numărul posturilor existente 27, necesar conform standardelor - 35,5, posturi propuse – 32, astfel:
- Casa familiala Mereni 4+1, standard 6,6 (1,8copii), propus 6
- Casa familiala Szentkereszty Stephanie 3, standard 5 (1,2/1) propus 4
- Casa familiala Tinoasa 6+1, standard 8,6 (1,4/1) propus 8
- Casa familiala Lunga 6+1, standard 8,6 (1,4/1) propus 8
- Casa familiala Tg Secuiesc 4+1, standard 6,6 (1,8/1) propus 6
Se introduc câte un post de educator - S la fiecare casă familială.
 
În cadrul Casei Familiale Szentkereszty Stephanie:
poziţia 543 Nagy Eva ţinând cont de faptul că persoana a absolvit studii liceale cu diplomă de bacalaureat, astfel se impune transformarea postului de infirmier în post de educator de specialitate cu studii M.
 
c) În cadrul Centrului de Reabilitare Tg Secuiesc. Numărul posturilor existente - 16. Conform standardelor ar fi necesare 12,5 posturi (circa 36-40 beneficiari 3,3copii/1angajat). Se propun 12 posturi.
- se desfiinţează un post de educator.
- se mută un post de asistent social - S la Centrul de zi pentru copilul neglijat Tg Secuiesc.
- se desfiinţează ½ post de Psiholog - practicant.
- se desfiinţează ½ post de Psihopedagog - practicant.
- se desfiinţează ½ post de Medic specialist - S iar ½ post rămas împreună cu persoana se va muta la Centrul de Coordonare Tg. Secuiesc.
d) Centrul de Zi pentru copilul neglijat Tg Secuiesc. Posturi existente - 3, conform standardelor – 5 ( 15 copii, 2,9/1), se propun 4. Se transfera postul de asistent social de la Centrul de reabilitare.
 
e) Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pt. Victime ale Violenţei în Familie. Posturi existente 2, conform standardelor - 10 ( 6 copii-mame, 0,8/1), propus 3, introducerea unui post de asistent social - S.
 
f) Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională (CITO) fuzionează cu Centrul de urgenţă şi telefonul adultului (CUTA) şi va funcţiona sub denumirea de Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională (CITO) – numărul de posturi fiind de - 6,5, conform standardelor - 7 (14 beneficiari, 2/1), propus 6,5.
 
g) Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane cu Handicap Tg. Secuiesc – se reorganizează.
Se extinde capacitatea centrului cu 12 locuri. Numărul posturilor existente - 7, iar nr. posturilor conform standardelor - 17 (24 beneficiar,1,45/1), numărul propus - 15, şi anume:
- 1 şef serviciu - S Grad II se transformă din postul de inspector de specialitate IA+ şef echipă în şef serviciu (poz. 591,5),
- 12 posturi de educatori de specialitate - PL/M
- 2 posturi de Infirmieră   - G
 
h) Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pt. persoane cu handicap – nu se modifică - 2,5 posturi.
Numărul posturilor existente în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Tg. Secuiesc - 78,5, conform standardelor se impun 90, propus – 89,5. (poz. 519,5-608). Se respectă procentul de 80%, respectiv 60% personal de specialitate din nr. total de personal.
 
10). Centrul de Sprijin pentru Tinerii peste 18 ani (nr. XII devenind nr. X)
Postul de inspector de specialitate I din cadrul Centrului de reabilitare pt. copii cu tulburări din spectrul autist/ deficienţe senzoriale se mută definitiv împreună cu persoana şi cu toate drepturile aferente la acest centru. Numarul posturilor se majorează cu unu, şi va fi de 7 posturi. (poz. 609-615)
 
11). Complexul de Servicii Comunitare pt. persoane vârstnice Lemnia – se reorganizează (nr. XIII devenind nr. XI)
a) Centrul de coordonare – se înfiinţează din personalul existent – se diminuează nr. posturilor cu 1 îngrjitor curăţenie.
b) Serviciul socio - medical pt. persoane vârstnice rămâne neschimbat.
c) În cadrul Căminului pentru persoane vârstnice rămâne neschimbat. Conform Standardelor - 6, existente - 6 posturi ( 12 beneficiari, 2/1).
Posturi existente înainte de reorganizare 35, conform standardelor 34 de posturi (37 beneficiari 1,3/1, 12 beneficiari 2/1), propuse 34 de posturi. (poz. 616-649)
 
Menţionez că, prin aceste transformări numărul posturilor din Statul de Funcţii se modifică, de la 601 la 649.
 
Pentru punerea în aplicare a celor de mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat prezentei, pe care îl supun analizei şi aprobării Consiliului Judeţean.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 

Noutăți