Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 127/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 63/2011 privind aprobarea transmiterii unor sectoare de drumuri județene, proprietatea publică a județului Covasna din administrarea Consiliului Județean Covasn

HOTĂRÂREA Nr. 127/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 63/2011 privind aprobarea transmiterii unor sectoare de drumuri județene, proprietatea publică a județului Covasna din administrarea Consiliului Județean Covasn

Miercuri, 9 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 25 august 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 63/2011 privind aprobarea transmiterii unor sectoare de drumuri județene, proprietatea publică a județului Covasna din administrarea Consiliului Județean Covasna în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.),

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 127/2011
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 63/2011 privind aprobarea transmiterii unor sectoare de drumuri județene, proprietatea publică a județului Covasna din administrarea Consiliului Județean Covasna în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 25 august 2011,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 63/2011 privind aprobarea transmiterii unor sectoare de drumuri județene, proprietatea publică a județului Covasna din administrarea Consiliului Județean Covasna în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.),
 
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna;
- O.U.G. nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare;
ținând cont de:
- adresa Consiliului Județean Covasna nr. 5710/15.06.2011 și de răspunsul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului comunicat prin adresa nr. 47.029/EC/18.07.2011, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 7040/21.07.2011;
 
în baza art. 91 alin. (1), lit. „c”, alin. (5), lit. ”a”, pct. 12 şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Articol unic. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 63/2011 privind aprobarea transmiterii unor sectoare de drumuri județene, proprietatea publică a județului Covasna din administrarea Consiliului Județean Covasna în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Sf. Gheorghe, la 25 august 2011.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează:
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
 
 
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
PREŞEDINTE
 
Nr. 7905/23.08.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 63 / 2011 privind aprobarea transmiterii unor drumuri județene, proprietate publică a județului Covasna, din administrarea Consiliului Județean Covasna în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii ( P.N.D.I.)
 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 63/2011 s-a aprobat transmiterea următoarelor sectoare de drumuri judeţene din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (M.D.R.T.) în vederea modernizării / reabilitării acestora prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii:
  •  DJ 113 Tg. Secuiesc – Turia – Balvanyos – Bixad, km 1+000 – 35+050
  •  DJ 112 lim. jud. Braşov – Ilieni – Sf. Gheorghe, km 10+100 – 20+600
  •  DJ 114 Lemnia - Sînzieni, km 0+000 – 19+200
  •  DJ 122 Micfalău - Baraolt, km 0+000 – 23+960
  •  DJ 103B km lim. jud. Braşov – Dobârlău – Bicfalău – Ozun – Chilieni (la DN 12), km 17+750 – 33+150
  •  DJ 121F, Ghelinţa – Catalina – Hătuica – Mărcuşa – Cernat (DN 11) km 0+000 – 22+968
  •  DJ121A, de la DN 12 – Valea Crişului, km 42+994 – 48+000,
  •  „Pod peste râul Olt la km 7+366 de pe DJ 131, Aita Mare”.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de autoritate contractantă, a iniţiat procedura de atribuire prin licitaţie deschisă a contractului intitulat „Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene şi de interes local din judeţele Braşov şi Covasna pentru perioada 2011-2013”, publicând în SEAP anunţul de participare nr. 120270 din 27.04.2011. Aşa cum reiese din documentaţia de atribuire anexată anunţului de participare, două dintre sectoarele de drum judeţean transmise prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 63/2011, respectiv DJ 103B şi DJ 121F, nu au fost incluse în lista obiectivelor care fac obiectul procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice.
Prin urmare, cele două sectoare de drumuri judeţene vor trebui modernizate din alte surse de finanţare, cel mai probabil prin contractarea unui credit. În vederea realizării acestui demers trebuie ca drumurile DJ 103B şi DJ 121F să se afle în administrarea Consiliului Judeţean Covasna.
Prin adresa nr. 5710/15.06.2011 Consiliul Judeţean Covasna a solicitat acordul M.D.R.T. pentru transmiterea drumurilor judeţene DJ 103 şi DJ 121F înapoi în administarea Consiliului Judeţean Covasna.
Ţinând cont de cele expuse mai sus precum şi de adresa M.D.R.T. nr. 47029/EC/18.09.2011, propunem modificarea anexei la Hotărârea nr. 63/2011, conform tabelului anexat.
 
Preşedinte
TAMÁS Sándor
 

Noutăți