Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 119/2011 cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011

HOTĂRÂREA Nr. 119/2011 cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011

Joi, 3 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 01 august 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011,

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 119/2011
cu privire la rectificarea bugetului propriu al  judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 01 august 2011,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011,
 
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Economice;
- art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 
în baza art. 91 alin. (3), lit. „a”, şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011, conform anexelor nr. 1H, 1/35a și 25, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă utilizarea sumei de 1500 mii lei din excedentul anului precedent, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului pe anul 2011.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia Economică și instituțiile publice interesate.
 
Sf. Gheorghe, la 01 august 2011.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează:
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
 
 
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA
PREȘEDINTE
 
Nr. 7372/29.07.2011
 
EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și al  instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011
 
În hotărârea de aprobare a achiziționării unor imobile situate în municipiul Sfântu Gheorghe, proprietatea S.C.T.A. ,,OLTUL” S.A., pentru reabilitarea Complexului hotelier Bodoc, în vederea dezvoltării turismului în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, se specifică modul de cumpărare în proporție de 50%, atât pentru autoritatea administrației publice locale, cât și pentru cea județeană.
Jumătatea prețului de cumpărare și a contravalorii transcrierii imobilelor achiziționate, se estimează la suma de 2.900 mii lei.
Propunem ca din contul de disponibil al execdentului anului precedent să fie destinată în acest scop suma de 1.500 mii lei , cu care se va rectifica secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului, urmînd ca diferența să fie acoperită financiar printr-o rectificare bugetară ulterioară.
În acest sens propunem aprobarea rectificării bugetului autorității administrației publice județene, împreună cu adoptarea proiectului de hotărâre pregătit ca atare,
considerând că motivul prezentat pentru modificarea bugetului constituie una din propunerile fundamentate ale ordonatorului principal de credite, în baza cărora, corespunzător prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, se poate aproba rectificarea bugetară și pe parcursul unui exercițiu bugetar.
 
TAMÁS Sándor
Președinte
 
Anexele de la art. 1 se pot descărca aici.

Noutăți