Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 114/2011 privind aprobarea Statului de funcții al Muzeului Național Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum

HOTĂRÂREA Nr. 114/2011 privind aprobarea Statului de funcții al Muzeului Național Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum

Luni, 31 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 iulie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean privind aprobarea Statului de funcții al Muzeului Național Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum,

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 114/2011
privind aprobarea Statului de funcții al Muzeului Național Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 iulie 2011,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean privind aprobarea Statului de funcții al Muzeului Național Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum,
văzând Raportul Direcției Economice precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în acest sens,
 
având în vedere:
- Legea-cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
- ţinând cont de adresele Muzeului Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum nr.1098 şi 1099/21.07.2011 înregistrate la Registratura generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 7026/21.07.2011,
 
în baza art. 91 alin. (2), lit. „c” şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Muzeului Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Prezenta hotărâre se aplică începând cu 01 august 2011.
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 20/2011 privind aprobarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi Muzeul Național Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum.
 
Sf. Gheorghe, 28 iulie 2011.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează:
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
 
 
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
PREŞEDINTE
 
Nr. 7056/22.07.2011
 
EXPUNERE DE MOTIVE
privind propunerea de aprobare a Statului de funcţii al Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum
 
Statul de funcţii al Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum, care funcționează cu un număr de 49,5 de posturi, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 20/27.01.2011.
Conducerea Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum prin adresa nr. 1098/21.07.2011 și Nota de fundamentare nr. 1099/21.07.2011, înregistrate la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna cu nr. 7026/21.07.2011, aduce la cunoștință faptul că, în luna iulie 2011 a avut loc examenul de promovare în grade și trepte profesionale unde au participat și promovat 11 angajați ai muzeului și solicită transformarea posturilor din statul de funcții, ocupate de aceștia.
Conform prevederilor art. 26 alin. (3) Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 41 alin (2) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant sau temporar vacant, iar în situaţia în care nu există un asemenea post se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.
Având în vedere cele de mai sus, propun transformarea posturilor ocupate de angajații care au promovat, modificându-se astfel statul de funcţii, fără a afecta numărul de posturi.
Luând în considerare cele de mai sus, precum şi prevederile art.104 alin. (2) litera „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun spre aprobare Consiliului Judeţean Covasna Statul de funcții al Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum, conform proiectului de hotărâre alăturat.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 

Noutăți