Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 113/2011 cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011

HOTĂRÂREA Nr. 113/2011 cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011

Luni, 31 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 iulie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011,

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 113/2011
cu privire la rectificarea bugetului propriu al  judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 iulie 2011,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011,
 
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Economice;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 649/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente şi de capital, precum şi pentru finanţarea unor obiective de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale,
 
în baza art. 91 alin. (3), lit. „a”, şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011, conform anexelor nr. 1G, 1/1d, 1/2e, 1/13c, 1/41, 24, VP4, VP2d şi 2VP4 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Aprobă utilizarea sumei de 18,88 mii lei din excedentul anului precedent, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului pe anul 2011.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia Economică și instituțiile publice interesate.
 
Sf. Gheorghe, la 28 iulie 2011.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează:
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
 
 
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA
PREȘEDINTE
 
Nr. 6628/07.07.2011
 
EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011
 
Oportunitatea rectificării actuale a bugetului autorității administrației publice județene pe anul curent se justifică prin următoarele considerente:
Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului local al administrației județene cu suma de 1.300 mii lei, corespunzător Hotărârii Guvernului nr.649/22.06.2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente și de capital, precum și pentru finanțarea unor obiective de investiții ale unităților administrativ-teritoriale.
Această sumă va fi inclusă până la definitivarea procedurilor legale, în subcapitolul bugetar ,,Autorități executive”, fiind la dispoziția autorității administrației publice județene pentru plata despăgubirilor aferente chiriei sediului consiliului județean și a direcției de protecție socială, corespunzător Dosarului de executare silită nr.9/2011;
Diminuarea cu suma de 75,0 mii lei a fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului județean Covasna și repartizarea acestei sume la subcapitolul de cheltuieli ,,Prevenire și combatere inundații și ghețuri”, în vederea diminuării efectelor calamităților produse de ploile abundente din luna iunie 2011, care au avariat drumul de acces către locul de atracție pentru turiști numit ,,Óriáspincetető”;
 Majorarea bugetului pe anul 2011 a Spitalului județean de urgență ,,Dr.Fogolyán Kristóf” în felul următor:
  • cu suma de 925,74 mii lei contractată cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate pentru furnizarea serviciilor medicale, urmînd ca creditele bugetare aferente să fie destinate acoperirii cheltuielilor de personal și plății bunurilor și serviciilor achiziționate;
  • cu suma de 1,88 mii lei subvenții de la bugetul local pentru finanțarea sănătății, rezultată în urma recalculării procentelor de cofinanțare în cuantum de 3% respectiv 5% din partea autorității locale județene a investițiilor finanțate din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru reparații capitale și dotări.
Includerea în bugetul administrației proprii a județului a sumei de 17,0 mii lei, pentru amplasarea în holul de intrare în sediul consiliului județean a bustului primului prefect al județului Treiscaune Pótsa József, care va fi finalizată până la organizarea în toamna anului a zilelor administrației publice județene.
 
Având în vedere că suma de 1,88 mii lei și suma de 17,0 mii lei vor fi destinate unor obiective de investiții și dotări, creditele aferente cheltuielilor de capital amintite se încadrează în categoria cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului, iar acoperirea financiară a acestor necesități se va rezolva prin virarea sumei de 18,88 mii lei din contul de disponibil al excedentului anului precedent.
În baza celor prezentate, propunem aprobarea rectificării bugetare propuse și adoptarea hotărârii pregătite în acest sens, considerând că motivele prezentate pentru modificarea bugetului constituie totodată și propunerile fundamentate ale ordonatorului principal de credite, în baza cărora, corespunzător prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, se poate aproba rectificarea bugetară și pe parcursul unui exercițiu bugetar.
 
TAMÁS Sándor
Președinte
 
Anexele de la art. 1 se pot descărca aici.

Noutăți