Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 109/2011 privind schimbarea regimului juridic şi a titularului dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, Judeţul Covasna

HOTĂRÂREA Nr. 109/2011 privind schimbarea regimului juridic şi a titularului dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, Judeţul Covasna

Vineri, 28 octombrie 2011

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din data de 28 iulie 2011, analizând Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna privind schimbarea regimului juridic şi a titularului dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, Judeţul Covasna

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 109/2011
privind schimbarea regimului juridic şi a titularului dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, Judeţul Covasna
 
Consiliul Județean Covasna
întrunit în ședința sa ordinară din data de 28 iulie 2011,
analizând Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna privind schimbarea regimului juridic şi a titularului dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, Judeţul Covasna,
 
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Publică, precum și rapoartele comisiilor de specialitate,
- Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acestuia, cu modificările și completările ulterioare,
 
în baza art. 91, alin. (1), lit. ”f” şi art. 91 alin. (4) lit. „a”, precum și în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
HOTĂRĂȘTE:
 
Art. 1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul privat al județului Covasna în domeniul public al acestuia al imobilului aflat în administrarea Consiliului Județean Covasna situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, Judeţul Covasna, cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Trecerea în domeniul public al județului Covasna a imobilului prevăzut la alin. (1) se face în vederea utilizării acestuia cu destinaţia de sediu de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Art. 2. Se aprobă darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna a imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, Judeţul Covasna, cu destinaţia sediu, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3. Din suprafaţa totală a imobilului arătat la art.2, suprafaţa de 105,32 mp, din care 19,52 mp de uz comun, este administrată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna pentru Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Covasna - Compartimentul Stare civilă, cu destinaţia arhivă.
Art. 4. (1) Predare-primirea imobilului care formează obiectul prezentei hotărâri se face pe bază de proces-verbal încheiat între părţile interesate, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentai hotărâri.
(2) În termenul arătat la alin.( 1) se va încheia şi contractul de administrare în cauză, conform Contractului-cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 83/2003 privind darea în administrare, din domeniul public al judeţului Covasna a unor imobile în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice de interes judeţean.
Art. 5. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, domnul Tamás Sándor şi directorul executiv al Direcţiei Economice, domnul Ferencz Lajos cu semnarea contractului de administrare.
Art. 6. Ca urmare a aplicării prevederilor art. 2, anexa „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Covasna” la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 82/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Covasna are sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, Judeţul Covasna”.
Art. 7. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:
  • Nr. crt. 1 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 25/2009 privind inventarul bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Covasna se abrogă.
  • Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 38/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Covasna se completează în mod corespunzător.
  • Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 83/2003 privind darea în administrare, din domeniul public al judeţului Covasna, a unor imobile în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice de interes judeţean se completează în mod corespunzător.
Art. 9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna prin Direcția Juridică și Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Covasna şi Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Covasna.
 
Sf. Gheorghe la 28 iulie 2011
 
Preşedinte,
TAMÁS Sándor
 
Contrasemnează:
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
 
 
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
PREŞEDINTE
 
Nr. 7030 / 21.07.2011
 
EXPUNERE DE MOTIVE
privind schimbarea regimului juridic şi a titularului dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Sf. Gheorghe, strada Presei nr. 8/A, judeţul Covasna
 
Corpul C al clădirii administrative al Consiliului Judeţean Covasna a fost retrocedat proprietarului de drept. Consiliul Judeţean Covasna a închiriat o parte din acest spaţiu. Imobilul închiriat asigură parţial spaţiile necesare pentru birourile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Aceste spaţii nu asigură suprafaţa suficientă pentru buna funcţionare a direcţiei. Prin urmare este necesară mutarea activităţilor de interes public prestate de această instituţie. Totodată este cunoscut faptul că în prezent angajaţii direcţiei îşi desfăşoară activitatea de birou în mai multe locaţii dispersate pe teritoriul municipiului Sf. Gheorghe.
În vederea eliminării plății chiriilor, pe strada Presei nr. 8/A s-a reamenajat un imobil ca sediu pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, sens în care Consiliul Județean Covasna prin Hotărârea nr. 19/2009 a aprobat documentaţia tehnico-economică, faza studiu de prefezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Reamenajare, recompartimentare şi mansardare imobil situat în str. Presei nr. 8/A, din mun. Sfântu Gheorghe, județul Covasna”, respectiv prin Hotărârea nr. 41/2010 a aprobat documentaţia tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici.
Lucrările la obiectivul „Reamenajare, recompartimentare şi mansardare imobil situat în str. Presei nr. 8/A, din mun. Sfântu Gheorghe, județul Covasna” au fost finalizate, drept pentru care a fost numită prin Dispoziţia Preşedintelui cu nr. 225/2011 , o comisie care a participat la recepţia terminării lucrărilor la data de 12.07.2011, întocmind în acest sens procesul verbal cu nr. 6726/12.07.2011.
Potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 25/2009 imobilul în cauză face parte din domeniul privat al judeţului Covasna, ţinând cont de anexa „Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale” la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia, care la pct. II sub pct. 2 prevede că terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice de interes judeţean, fac parte din proprietatea publică al judeţului, se impune trecerea imobilului în domeniul public al judeţului, pentru a putea fi utilizat cu destinaţia sediu pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
Având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia, imobilul urmează a fi dat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, cu destinaţia arătată mai înainte.
Ca urmare a dării în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna a imobilului situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Presei nr. 8/A noul sediul al Direcţiei va fi la această adresă.
Imobilul mai sus arătat are o suprafaţă utilă totală de 1140,81 mp şi va fi administrată în totalitate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Din suprafaţa totală arătată mai înainte, 105,32 mp - 4 încăperi + hol acces aferent arhivă şi 19,52 mp suprafaţa de uz comun, vor fi utilizate de Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenta Persoanelor Covasna/ Compartimentul Stare Civilă cu destinaţia arhivă, iar restul în suprafaţă de 1035,49 mp va fi utilizată exclusiv de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Având în vedere cele prezentate mai înainte, supunem analizei şi adoptării Consiliului Judeţean Covasna proiectul de hotărâre privind schimbarea regimului juridic şi a titularului dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, Judeţul Covasna.
 
TAMÁS Sándor,
Preşedinte
 

Noutăți