Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale vacante din cadrul Compartimentului administrativ-gospodăresc, referent IA

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale vacante din cadrul Compartimentului administrativ-gospodăresc, referent IA

Miercuri, 28 decembrie 2016

 

Consiliul Judeţean Covasna

organizează concurs la sediul său, din municipiul Sfântu Gheorghe Piața Libertăţii, nr. 4 și va consta din 2 probe: proba scrisă în data de 23.01.2017 ora 9 și proba de interviu în data de 30.01.2017, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale vacante din cadrul Compartimentului administrativ-gospodăresc, după cum urmează:

referent IA

 

Condiții specifice de ocupare:

  • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției: minim 6 ani și 6 luni;
  • pe lângă limba română, scris și vorbit, să cunoască încă o limbă oficială în Uniunea Europeană – nivel mediu.

 

Pentru a participa la concurs, pe lângă condițiile specifice enunțate mai sus, candidații trebuie să indeplinească și celelalte condiții prevăzute la art. 3 din Regulamentul – cadrul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • capacitate deplină de exerciţiu;
  • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 13.01.2017, ora 1330, inclusiv, la secretarul comisiei de concurs la Compartimentul resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Covasna.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

30.12.2016 - 13.01.2017 – depunerea dosarelor de concurs

- în termen de maxim două zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor de concurs are loc selecția dosarelor

- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor se pot depune contestații

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse

23.01.2017 – proba scrisă

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei scrise – notarea și comunicarea rezultatului probei scrise

- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise se pot depune contestații

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse

30.01.2017 – proba de interviu

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei de interviu – notarea și comunicarea rezultatului probei de interviu

- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului probei de interviu se pot depune contestații

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse

- în termen de maxim o zi lucrătoare după expirarea termenului de comunicare a rezultatelor la contestațiile depuse se comunică rezultatele finale ale concursului.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul resurse umane, la secretariatul comisiei de concurs asigurat de Zaharia Maria telefon 0267/311190 sau 0367/403900 int. 138, 139.

 

TAMÁS Sándor

Preşedinte

 

Bibliografie

HOTĂRÂREA Nr. 57/2009 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna

HOTĂRÂREA Nr. 118/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna

LISTA privind actele pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs (funcţii contractuale)


Rezultatul selecției dosarelor - publicat pe site la data de 18.01.2017 ora 12,30.

Rezultatul probei scrise - publicat pe site la data de 25.01.2017 ora 13,30.

Rezultatul probei de interviu - publicat pe site la data de 31.01.2017 ora 11,45.

Rezultatul final al concursului - publicat pe site la data de 03.02.2017 ora 9,30.

Noutăți