Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/49 számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról

2011/49 számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról

2011. április 15., péntek

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. március 24-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/49 számú HATÁROZAT
Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. március 24-i soros ülésén,
figyelembe véve:
Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;
a szakbizottságok, valamint a Gazdasági Igazgatóság jelentését;
 
illetve:
- az utólagosan módosított 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvényt;
- a Pénzügyminisztérium 2003/1661-es bis számú rendeletével jóváhagyott, a közintézmények adományok és támogatások formájában kapott pénzügyi alapjainak bevételezéséről és felhasználásáról szóló módszertani szabályokat;
- a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat és a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság között létrejött 2005/10323-as számú együttműködési egyezmény 2007/2-es számú kiegészítő okiratát;
- a Sera Románia és a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság között létrejött 2009/16838-as számú együttműködési egyezményt;
- az Iskola Alapítvány és Kovászna Megye Tanácsa között létrejött 2011/24-es számú támogatási szerződést,
- Iorescu Sorinel Manix és Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság között létrejött 2011/394-es számú támogatási szerződést,
-a Kovászna Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság 2011/2155-ös számú átiratát,
- a Belügyminisztérium és Kovászna Megye Tanácsa között létrejött 2011/251-es számú PODCA finanszírozási szerződést,
 
a 2001/215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (3) bekezdésének a) betűje, valamint a 97. szakaszának (1) bekezdése alapján
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását, a jelen határozat szerves részét képező 1C, 1/13a, 1/26a, 1/38, VP1, VP2a és 2VP1 számú mellékletek szerint.
2. szakasz - Jóváhagyja 233.61 ezer lej felhasználását a 2010-es költségvetési év többletéből a 2011-es évi költségvetés fejlesztési rész költségeinek finanszírozására.
3. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét és a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. március 24.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.: 1957/10.03.2011
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye saját és a megyei érdekeltségű közintézmények költségvetésének kiigazítására a 2011-es évben
 
Mivel véleményünk szerint az alább felsorolt érvek teljesítik a főutalványozó megalapozott javaslatának mindazon feltételeit, amelyek lehetővé teszik a költségvetés pénzügyi éven belüli kiigazítását is, javasoljuk, hogy a tanács fogadja el a megye saját költségvetésének növelésére és módosítására irányuló határozattervezetet.
 
1.  Az intézmények által adományok és szponzorálások formájában kapott pénzalapok bevételezésére és felhasználására vonatkozó Módszertani Normákat jóváhagyó 2003/1661 bis számú Rendelet szerint, azon intézmények, amelyek ilyen jellegű összegekbe részesülnek, kötelesek a főutalványozótól kérni költségvetésük növelését.
A Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, tevékenysége jellegét tekintve is, a legfontosabb haszonélvezője az ilyenfajta pénzalapoknak. Kéri az alábbi összegek költségvetésbe való befoglalását:
 • 35.000 lej a Máltai Szeretetszolgálat által a hivatásos nevelőszülők, az egészségügyi és a szociális gondozók fizetésére felajánlott pénzösszeg, a 2005/10323-as, valamint a 2009/284-es számú Együttműködési egyezmény mellé elfogadott 2007/2-es számú Kiegészítő irat szerint;
 • 15.730 lej a SERA Románia Alapítvánnyal kötött 2009/16.838-as számú, a 2010/28.102-es számú Kiegészítő irattal módosított Együttműködési szerződés alapján;
 • 31.300 lej az Iskolaalapítványtól a 2011/24-es számú Támogatási szerződés alapján;
 • 300 lej támogatás egy fizikai személlyel kötött 2011/394-es számú Szerződés szerint.
2.  A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház a jelen pénzügyi évre vonatkozó finanszírozási források mértékének körvonalazódása után, a következő kiegészítési javaslatot tette le, a kórházi egység költségvetésének módosítására és napirendre hozására:
Csökkenteni 5.184.000 lejjel az eredeti költségvetést a ,,Más szolgáltatási jövedelmek és más tevékenységek” nevű jövedelmi kategóriánál, amely az év elején elfogadott költségvetési javaslatban magában foglalta a következő összegeket:
 •  3.460.000 lejt az Egészségbiztosító Pénztárral kötött szerződésekből;
 • 102.000 lejt a törvényszéki orvostani szolgáltatásokból;
 • 1.621.765 lejt az év végi többletből, ami rendelkezésre álló banki számlakeretként jött át erre az évre.
Az első két pozíciót leosztjuk, pontosabban besoroljuk a megfelelő, lennebb bemutatott jövedelmi kategóriákba.
Az év végi szaldó nem ezévi jövedelem, de felhasználható a kiadások ugyanazon összeggel való emelésével. A jövedelmek és a kiadások közötti különbség éppen ez az 1.621.765 lejes szaldó lesz, ami megegyezik a kórház költségvetésének ezévi hiányával.
A jelen pénzügyi év kórházi költségvetési jövedelmei a következőek tehát:
 • Szolgáltatási jövedelmek 102.000 lej;
 • Az Egészségbiztosító Pénztárral kötött szerződésből származó jövedelmek 3.460.000 lej;
 • Az állami költségvetésből leosztott összegekből a Közegészségügyi Igazgatósággal kötött szerződések alapján kapott jövedelmek 879.000 lej;
 • A törvényszéki orvostani intézetekkel kötött szerződésekből származó jövedelmek 51.000 lej;
 • Az Egészségügyi Minisztérium saját jövedelmeiből (luxusadó) leosztott összegekből származó jövedelmek nagyjavításra és eszközvásárlásra 2.573.000 lej.
Az állami költségvetésből és a minisztérium saját jövedelmeiből leosztott összegek a megyei tanácson keresztül átutalás formájában jutnak a kórházhoz az alábbi célok és feltételek mellett:
 • Orvosi műszerellátásra, ha a helyhatóság hozzájárulása minimum 5%;
 • Modernizálásra, bővítésre, épület megerősítésre, ugyancsak 5%-os helyhatósági hozzájárulással;
 • Nagyjavításra, helyhatósági 3%-os részvétellel.
A megyei tanács beruházási hozzájárulása kiegészíti a kórház előbb feltüntetett jövedelmi jegyzékét és az egészségügy finanszírozására nyújtott szubvencióként erre az évre 107.000 lej jut
Figyelembe véve, hogy ezt az összeget beruházásra szánjuk, a költségvetés fejlesztési részének pénzügyi fedezetét a tanács költségvetésének múlt év végi többletéből biztosítjuk.
 
3.  A költségvetések kiegyensúlyozására a hozzáadott értékadóból leosztott összegek negyedévi felosztásának módosítása, a Kincstár 2011.03.10/2.155-ös számú kiközlése alapján;
 
4.  A következő kiigazítási javaslat annak az összegnek a költségvetésbe való befoglalását tartalmazza, amelyet az Európai Szociális Alapból finanszírozott Közigazgatási Kapacitásépítés Operatív Program keretén belül a Stratégiai tervezés megyék közötti együttműködéssel elnevezésű projektre pályáztunk.
A nem visszatérítendő támogatás biztosítása Kovászna Megye Tanácsának a 2011.02.17/251-es számú Finanszírozási Szerződés szerint fog történni, amelyet a Belügyminisztérium írt alá, mint Program Menedzselési Hatóság.
Tekintettel arra, hogy a projekt pénzügyi lebonyolításának első fázisa az előfinanszírozás, utána következik az elszámolás alapján kiszámított összegek hatóság általi átutalása, majd a hozzáadott értékadóval kapcsolatos eljárások, a mostani pénzügyi évben az alábbi összegekre számíthatunk:
 • 163.248 lej előfinanszírozás
 • 367.550 lej nem visszatérítendő támogatás 2011-re
 • 98.160 lej visszaszerzett értéknövekedési adó
A becslés utáni 628.958 lejes jövedelem és a projektre ebben az évben elköltendő 755.570 lejes összeg közötti különbséget a múlt év végi többletből fedezzük, a fejlesztési részre szánt 162.612 lejjel.
 
Mivel a 2006/273-as helyi pénzügyi Törvény költségvetés-kiigazításra vonatkozó feltételeit teljesítettük, javasolom a bemutatott módosítások jóváhagyását és határozattervezet elfogadását.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A mellékletek szintézise megtekinthető itt.

Hírek