Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Examen de promovare în grad profesional superior celui deținut a trei angajați din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, în vederea promovării din funcția de inspector de specialitate gr. I în funcția de inspector de specialit

Examen de promovare în grad profesional superior celui deținut a trei angajați din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, în vederea promovării din funcția de inspector de specialitate gr. I în funcția de inspector de specialit

Joi, 23 noiembrie 2017

 

Consiliul Judeţean Covasna

organizează examen de promovare în grad profesional superior celui deținut a trei angajați din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, în vederea promovării din funcția de inspector de specialitate gr. I în funcția de inspector de specialitate gradul IA, respectiv:

 • doi angajați din cadrul Serviciului investiții și patrimoniu;
 • un angajat din cadrul Compartimentului administrativ-gospodăresc.

 

Examenul va consta dintr-o probă scrisă, care se va desfășura la sediul Consiliului Județean Covasna, din municipiul Sfîntu Gheorghe, Piața Libertăţii nr. 4.

 

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 •  să fi obținut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii trei ani, în care aceștia s-au aflat în activitate;
 •  să nu fi avut vreo abatere disciplinară neradiată.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a doi angajați din cadrul Serviciului investiții și patrimoniu

 • Constituția României, republicată, art. 136 – Proprietatea;
 • Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul civil, Titlul VI – Proprietatea publică;
 • Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 140/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind valorificarea prin vânzare a bunurilor imobile, terenuri și/sau construcții, din domeniul privat al județului Covasna.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a unui angajat din cadrul Compartimentului administrativ-gospodăresc

 • Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

Modalitate de desfășurare a examenului:

23.11.2017 - 24.11.2017 – depunerea dosarelor de concurs

11.12.2017, ora 9 – proba scrisă

 • Pe baza bibliografiei de mai sus fiecare membru al comisiei de examinare propune maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.
 • Comisia de examinare pune la dispoziţia candidatului lista subiectelor stabilite, iar candidatul redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.
 • Fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat pe baza unor criterii, conform legii.
 • Punctajul maxim de promovare este de 100 de puncte, iar minim este de 50 de puncte.
 • În termen de maxim 2 zile lucrătoare de la finalizarea probei scrise are loc notarea și comunicarea rezultatului probei scrise.
 • Candidatul nemulțumit de rezultatul probei scrise poate depune contestație, în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 • Rezultatul final al examenului de promovare se afişează pe pagina web şi la sediul Consiliului Județean Covasna, în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane, telefon 0267/311190 sau 0367/403900 int. 138, 139.

 

TAMÁS Sándor

Preşedinte

 


Rezultate examen:

pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a doi angajați din cadrul Serviciului investiții și patrimoniu

- pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a unui angajat din cadrul Compartimentului administrativ-gospodăresc

Noutăți