Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Examen de promovare în funcţie a trei salariați din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, ca urmare a absolvirii unei forme de învăţământ superior în specialitatea administrație publică

Examen de promovare în funcţie a trei salariați din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, ca urmare a absolvirii unei forme de învăţământ superior în specialitatea administrație publică

Miercuri, 25 octombrie 2017

 

Consiliul Judeţean Covasna

organizează examen de promovare în funcţie a trei salariați din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, ca urmare a absolvirii unei forme de învăţământ superior în specialitatea administrație publică, după cum urmează:

 • un salariat încadrat pe funcția de execuție de referent II din cadrul Direcției juridice, administrație publică și dezvoltarea teritoriului;
 • doi salariați încadrați pe funcția de execuție de referent IA din cadrul Serviciului de administrare a drumurilor județene.

 

Examenul va consta dintr - o probă scrisă, care se va desfășura în data de 9 noiembrie 2017, ora 10, la sediul său, din municipiul Sfîntu Gheorghe, Piața Libertăţii nr. 4.

 

Pentru a participa la examenul de promovare într-o funcţie cu nivel de studii superior, candidații trebuie să depună câte o cerere, prin care solicită promovarea, însoţită de copia legalizată a diplomei de licenţă, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, de adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi este aprobată de către conducătorul autorităţii ori instituţiei publice.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru promovarea unui salariat încadrat pe funcția de execuție de referent II din cadrul Direcției juridice, administrație publică și dezvoltarea teritoriului

 • Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;
 • Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată – cap. III şi IV;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 20/2004 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând normele metodologice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui, republicată în M.O. al judeţului Covasna nr. 8/2006;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 118/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru promovarea a doi salariați încadrați pe funcția de execuție de referent IA din cadrul Serviciului de administrare a drumurilor județene

 • Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată – cap. III şi IV;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

Modalitate de desfășurare a examenului:

26.10.2017 - 27.10.2017 – depunerea dosarelor de concurs

09.11.2017, ora 10 – proba scrisă

 • Pe baza bibliografiei de mai sus fiecare membru al comisiei de examinare propune maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.
 • Comisia de examinare pune la dispoziţia candidatului lista subiectelor stabilite, iar candidatul redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.
 • Fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat pe baza unor criterii, conform legii.
 • Punctajul maxim de promovare este de 100 de puncte, iar minim este de 50 de puncte.
 • În termen de maxim 2 zile lucrătoare de la finalizarea probei scrise are loc notarea și comunicarea rezultatului probei scrise.
 • Candidatul nemulțumit de rezultatul probei scrise poate depune contestație, în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 • Rezultatul final al examenului de promovare se afişează pe pagina web şi la sediul Consiliului Județean Covasna, în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane, la secretariatul comisiei de concurs telefon 0267/311190 sau 0367/403900 int. 138, 139.

 

TAMÁS Sándor

Preşedinte

 


Rezultatul examenului de promovare - publicat pe site la 10.11.2017:

 pentru promovarea unui salariat încadrat pe funcția de execuție de referent II din cadrul Direcției juridice, administrație publică și dezvoltarea teritoriului

pentru promovarea a doi salariați încadrați pe funcția de execuție de referent IA din cadrul Serviciului de administrare a drumurilor județene 

Noutăți