Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Compartimentului relații interinstituționale, monitorizare din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna: inspector de specialitate

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Compartimentului relații interinstituționale, monitorizare din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna: inspector de specialitate

Miercuri, 11 mai 2016

 

Consiliul Judeţean Covasna

organizează concurs la sediul său, din municipiul Sfântu Gheorghe Piața Libertăţii, nr. 4 și va consta din 2 probe: proba scrisă în data de 02.06.2016 ora 9 și proba de interviu în data de 08.06.2016, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Compartimentului relații interinstituționale, monitorizare din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna: inspector de specialitate gr. IA

 

Condiții specifice de participare la concurs:

  • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției - minim 6 ani și 6 luni;
  • să cunoască limba română scris și vorbit;
  • pe lângă limba română, scris și vorbit, să cunoască încă o limbă oficială în Uniunea Europeană – nivel mediu.

 

Pentru a participa la concurs, pe lângă condițiile specifice enunțate mai sus, candidații trebuie să indeplinească și celelalte condiții prevăzute la art. 3 din Regulamentul – cadrul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • capacitate deplină de exerciţiu;
  • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 25.05.2015, ora 1600, inclusiv, la secretarul comisiei de concurs la Compartimentul resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Covasna.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

12.05.2016 - 25.05.2015 – depunerea dosarelor de concurs

- în termen de maxim două zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor de concurs are loc selecția dosarelor

- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor se pot depune contestații

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse

02.06.2016 – proba scrisă

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei scrise – notarea și comunicarea rezultatului probei scrise

- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise se pot depune contestații

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse

08.06.2016 – proba de interviu

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei de interviu – notarea și comunicarea rezultatului probei de interviu

- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului probei de interviu se pot depune contestații

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse

- în termen de maxim o zi lucrătoare după expirarea termenului de comunicare a rezultatelor la contestațiile depuse se comunică rezultatele finale ale concursului.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Covasna - Compartimentul resurse umane, la secretariatul comisiei de concurs asigurat de Zaharia Maria telefon 0267/311190 sau 0367/403900 int. 138, 139.

 

TAMÁS Sándor

Preşedinte

 

Bibliografie

LISTA privind actele pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs (funcţii contractuale)

 


 

Rezultatul selecției dosarelor - afișat la data de 27.05.2016

Rezultatul probei scrise - afișat la 03.06.2016

Rezultatul probei de interviu - afișat la 09.06.2016

Centralizator final - afișat la 10.06.2016

Noutăți