Sunteți aici: » Inf. de interes public » Integritate instituțională » Acte normative

Acte normative

Miercuri, 19 ianuarie 2022

 

ACTE NORMATIVE

de interes pentru implementarea standardelor de integritate

 

Cod etic/deontologie/de conduită

- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (art. 368);

- Ordin SGG nr. 600/2018 – Codul controlului intern managerial al entităților publice – Standardul I - Etica şi integritatea.

 

Consilierul de etică

- O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (art. 401, art. 450-456, art. 558 alin. (1));

- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordin S.G.G. nr. 600/2018 – Codul controlului intern managerial al entităților publice – Standardul I – Etica şi integritatea.

 

Declararea averilor și a intereselor

- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agentiei Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declaraţiilor de avere şi Registrului declaraţiilor de interese.

 

Incompatibilități

- O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 161/2002 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare;

 

Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare (art. 94 alin. (3));

- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normativ, cu modificările și completările ulterioare (art. 25 alin. (2);

- O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obținerea si utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare (art. 13 alin. (1));

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare (Secțiunea 4 - art. 61);

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare (Secțiunea 4 - art. 74);

- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare (art. 22 alin. ((5).

 

Conflictele de interese

- O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 287/2009 - Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare (grade de rudenie);

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind inființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Protecția avertizorului în interes public

- Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituțiile publice și din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;

- Directiva COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;

- Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Accesul la informațiile de interes public

- Constituția României;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

- H.G. nr. 478/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 123/200;

- Hotărârea de Guvern nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

- O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Transparență în procesul decizional

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

- O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Declararea cadourilor

- Legea nr. 251/2004 – unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;

- H.G. nr. 1126/2004 – pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcție;

- Ordinul min. fin. publ. nr. 1262/2006 privind stabilirea conturilor deschise la unitatile Trezoreriei Statului, în care se achită sumele prevăzute la art. 2 alin. (3) si (5) din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcție.

 

Funcțiile sensibile

- Ordin SGG nr. 600/2018 – Codul controlului intern managerial al entităților publice;

- O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată;

- Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normativ, cu modificările și completările ulterioare.

Noutăți