Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/61 számú HATÁROZAT a Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság a mozgássérültek jogainak betartását biztosító tevékenységének ellenőrzésére létrehozott speciális bizottság megalakításáról

2011/61 számú HATÁROZAT a Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság a mozgássérültek jogainak betartását biztosító tevékenységének ellenőrzésére létrehozott speciális bizottság megalakításáról

2011. április 19., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. március 24-i soros ülésén, elemezve Kiss Tibor megyei tanácsos, a Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság a mozgássérültek jogainak betartását biztosító tevékenységének ellenőrzésére létrehozott speciális bizottság megalakítását javasoló indoklását,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/61 számú HATÁROZAT
a Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság a mozgássérültek jogainak betartását biztosító tevékenységének ellenőrzésére létrehozott speciális bizottság megalakításáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. március 24-i soros ülésén,
elemezve Kiss Tibor megyei tanácsos, a Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság a mozgássérültek jogainak betartását biztosító tevékenységének ellenőrzésére létrehozott speciális bizottság megalakítását javasoló indoklását,
 
figyelembe véve:
– Kovászna megye jegyzőjének szakvéleményezését, valamint Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését,
– a 2002/673-as törvény által módosított 2002/35-ös kormányhatározatot, mely a helyi tanácsok működését szabályozza, valamint Kovászna Megye Tanácsának szervezési és működési keretszabályzata 41. szakaszát, amelyet Kovászna Megye Tanácsa a 2006/132-es számú határozata hagyott jóvá,
 
az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001/215-ös számú helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (1) bekezdésének f) betűje, (5) bekezdése a) betűjének 4. pontja, valamint a 97. szakasz (1) bekezdése alapján,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – (1) Megalakul a Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság mozgássérültek jogai betartásának ellenőrzésére létrehozott speciális bizottság, amelyet a továbbiakban Bizottságnak nevezünk, és amely 3 tagból áll, az eredeti politikai felállás szerint.
(2) A Bizottság névleges összetétele a határozat szerves részét képező mellékletben található.
2. szakasz – (1) A Bizottság fő feladatai a következők:
a. A fogyatékkal élő személyek és ezek családjai bevonásának ellenőrzése a megyei fejlesztési, politikai programokba, stratégiákba,
b. Rehabilitációs központok típus szerinti létrehozásának és fenntartásának ellenőrzése,
c. Azon programok kidolgozásának ellenőrzése, mely meggátolja a fogyatékosság előfordulását,
d. A fogyatékos személyek oktatási igényeinek kielégítésének, szabad és egyenlő hozzáférésének ellenőrzése, a rokkantság fokától, típusától, életkortól függetlenül,
e. A helyi önkormányzatok azon lépéseinek ellenőrzése, mellyel biztosítják a fogyatékkal élő személyek számára a közszállítást,
f. A súlyos és halmozottan sérült személyek ingyenes utaztatásának illetve az e célra kiállított igazolványok kiállításának ellenőrzése,
g. A fogyatékos személyeknek a helyi önkormányzatok által biztosított parkolóhelyek illetve az erre a célra szolgáló igazolványok kibocsátásának ellenőrzése,
(2) A bizottság jelen határozat érvénybe lépésétől számított 3 hónapon belül köteles elvégezni a fentiekben leírtak ellenőrzését.
3.szakasz – A bizottság működését, szervezését, személyek meghallgatását, dokumentumok bemutatását maga a bizottság határozza meg.
4. szakasz – (1) A bizottság észrevételeit, következtetéseit, javaslatait egy végső beszámolóban összesíti, amit az ellenőrzési periódus után legkésőbb 30 napon belül köteles bemutatni Kovászna Megye Tanácsának.
(2) A bizottság tevékenysége megszűnik, miután Kovászna Megye Tanácsa láttamozza ezt a beszámolót.
5. szakasz – A cél érdekében a bizottság kérésére, Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusának szociális és gyámhatósági részlege szaktanácsadást biztosít, Kovászna Megye Tanácsának szervezési és működési keretszabályzata  értelmében.
 
6. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával a mellékletben szereplő bizottsági tagokat és Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusának szociális és gyámhatósági részlegét bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. március 24.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
MEGYEI TANÁCSOS
KISS TIBOR
 
Ikt. szám: 1859/2011.03.08.
 
INDOKLÁS
a Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretén belül működő, a mozgássérültek jogainak betartását biztosító tevékenységének ellenőrzésére létrehozott speciális bizottság megalakításáról
 
Alulírott Kiss Tibor, a Kovászna Megye Tanácsa tanácsosa,
figyelembe véve  a fogyatékkal élők jogainak védelmére és promoválására vonatkozó 2006/448-as számú törvényt, illetve azon alapelveket, melyek e törvény alapjait képezik, a törvényhozók elképzelése az Európai Unióban is alkalmazott alapelvek alkalmazása volt.
Látván hogy ezen jogszabályok életbe ültetése még várat magára a következő határozattervezet előreterjesztését javasolnám, a Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság a mozgássérültek jogainak betartását biztosító tevékenységének ellenőrzésére létrehozott speciális bizottság megalakítását melynek célja minden illetékes hatóság, helyi önkormányzatok, Megyei Rendőrségi Felügyelőség bevonása a 2006/448-as torvény betartásában.
Ezen előírások betartásának az ellenőrzése a Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság hatáskörébe tartozik, amely státusából kifolyólag köteles megoldást találni a szociális háló fejlesztésére, az elszegényedés megelőzésére illetve a gyermekek és a fogyatékos személyek jogairól szóló torvények betartására.
Látván a fentieket, javasolnám egy bizottság létrehozását, mely a helyi önkormányzatok polgármesteriből, a helyi rendőrségek illetve a Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság képviselőiből állna és amely évharmadonként bemutatna egy beszámolót a 2006/448-as törvény által előirt jogszabályok betartásáról.
 
Nyomon követendő a következő törvényes előírások betartása:
- II. Fejezet, 5. rész, 20. szakasza szerint a helyi önkormányzatok a következő lépéseket kell megtenniük a fogyatékkal élők személy szállítása terén:
a. erre megfelelő szállítási eszközök vásárlása
b. a meglévő szállítási eszközök átalakítása e célra a lehetőségekhez mérten
c. együttműködés magán vagy közszolgálati jogi személyekkel a fogyatékkal élő személyek szállítása céljából
- 63. szakasz – (1) Annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő személyek akadálymentesen közlekedhessenek a szállítási eszközökön, 2010. december 31-ig a helyi önkormányzatok kötelesek betartani a következőket:
a. a szállítási eszközök átalakítása a fogyatékkal élők személyek számára
b. minden szállító eszköz illetve a megállók átalakítása a fogyatékkal élők számára, beleértve a tapintható járdajelölést is, mely a jármű ajtajához vezet.
c. hallható és látható jelzések elhelyezése a szállító eszközökön.
d. nagy és kontrasztos betűkkel kiírni a járat számát és útvonalát.
(2) Ezen törvény megjelenésétől számított 6 hónapon belül minden taxi társaság köteles legalább egy olyan járművet biztosítani, mely képes tolókocsis személyt szállítani.
(3) Diszkriminációnak minősül, ha a taxisofőr megtagadja a fogyatékkal élő személy szállítását.
(4) 2007. december 31-ig a helyi önkormányzatok kötelesek:
a. a gyalogátjárók átalakítására a törvény által előirt módon, tapintható jelölésekkel ellátva.
b. látható és hallható jelzések felszerelése az útkereszteződésekbe.
(5) A közterületen levő parkolók üzemeltetői kötelesek a fogyatékkal élő személyek számára azok lakhelyükhöz legközelebb ingyenes parkolóhelyet biztosítani.
- IV. fejezet, 61. szakasz: (1) Közhasznú intézményekben, közpénzből épült lakások esetében, szállítási eszközök és ezek megállójuk esetében, taxik illetve személyszállító vonatok és ezek megállói esetében, parkolók, utcák, utak, köztelefonok esetében, indokolt ezek olyan formában való kialakítása, hogy akadálymentességet biztosítsanak a fogyatékkal élők számára.
(2) Műemlék épületek akadálymentesítése esetén figyelembe kell venni a sajátos építészeti elemeket.
(3) Az (1) és (2) cikkelyekben leírtak megvalósításának anyagi fedezetét a központi vagy helyi hatóságok illetve a saját tőkével rendelkező jogi személyek biztosítják.
A II. fejezet 5. részének 21. szakaszának (3) pontja szerint a fogyatékkal élő személyek jogosultak ingyenes utazási igazolványra, mely érvényes az egész ország területén, és elismert minden közszállítási cég által. Ezen kiadásokat a helyi költségvetésből biztosítják
- IV. fejezet, 63. szakasz: (2) Jelen törvény érvénybe lépésétől számított 6 hónapon belül minden taxitársaság köteles legalább egy olyan autót üzembe helyezni, mellyel lehetőség nyílik tolókocsis személyek szállítására is.
(3) Diszkriminációnak minősül, ha a taxisofőr megtagadja a fogyatékkal élő személy szállítását.
- 64. szakasz: (1) Közhasznú intézmények mellett és rendezett parkolók esetén, az össz parkolóhelyek legkevesebb 4 százaléka, de nem kevesebb, mint 2 hely, fent kell legyen tartva és megfelelően nemzetközi jelzésekkel jelölve a fogyatékkal élő személyek számára és ezáltal ingyenes parkolást biztosítva
(5) A fogyatékkal élő személyek vagy ezen személyek törvényes képviselői jogosultak egy olyan igazolványra, mely ingyenes parkolásra jogosítja fel őket. Azon járművek, melyek olyan fogyatékkal élő személyeket szállítanak, akik rendelkeznek ilyen típusú igazolvánnyal, ingyenes parkolásban részesülnek.
- 66.szakasz: (1) 2007. március 31-ig minden telefonszolgáltató társaság köteles:
a. legalább egy telefonfülkét átalakítani fogyatékkal élők számára.
 
Szeretnénk, ha mindezen munkálatok, melyeket a törvény előír, megvalósulnának, hogy a fogyatékkal élő személyek teljes körű társadalmi életet élhessenek.
 
ec. Kiss Tiberiu
 
A melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek