Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/54 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsának 2010. évi külkapcsolatokra vonatkozó tevékenységének, valamint a 2011. évre szóló keretprogramjának jóváhagyásáról

2011/54 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsának 2010. évi külkapcsolatokra vonatkozó tevékenységének, valamint a 2011. évre szóló keretprogramjának jóváhagyásáról

2011. április 18., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, 2011. március 24-i soros ülésére egybegyűlve, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a 2010. évi külkapcsolati tevékenység illetve a 2011. évre szóló nemzetközi keretprogramra vonatkozóan,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/54 számú HATÁROZAT
Kovászna Megye Tanácsának 2010. évi külkapcsolatokra vonatkozó tevékenységének, valamint a 2011. évre szóló keretprogramjának jóváhagyásáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
2011. március 24-i soros ülésére egybegyűlve,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a 2010. évi külkapcsolati tevékenység illetve a 2011. évre szóló nemzetközi keretprogramra vonatkozóan,
figyelembe véve a Külkapcsolati és sajtóiroda szakjelentését valamint Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak láttamozását
 
figyelembe véve:
- a 2004/393- as számú Helyi Választottak Státusára vonatkozó törvény 44-es cikkelyének rendeletét, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel
- a 1995/518- as Kormányhatározat 4 –es cikkelyének (1)-es bekezdése, valamint a 16-os cikkely, (2)-es bekezdésének rendeleteit, a külföldön, időleges kiküldetésben tartózkodó román állampolgárok jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel
 
a 2001/215- ös számú Helyi Közigazgatási Törvény 91-es szakasz (1)-es bekezdésének „f” betűjét, valamint a 97-es szakasz (1)-es bekezdését, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel
 
ELHATÁROZZA:
 
1.szakasz: Jóváhagyja Kovászna Megye Tanácsának 2010. évi külkapcsolatokra vonatkozó tevékenységét, az 1-es számú melléklet alapján.
2.szakasz: Jóváhagyja Kovászna Megye Tanácsának 2011. évre szóló nemzetközi keretprogramját, a 2-es számú melléklet szerint.
3.szakasz: (1) Felhatalmazza Kovászna Megye Tanácsának elnökét, hogy a külföldre utazó küldöttségek összetételét megállapítsa és jóváhagyja, a tevékenységek sajátosságainak megfelelően.
(2) A külföldre utazó küldöttségek összetételének megállapításánál Kovászna Megye Tanácsának elnöke kérelmezheti a Külkapcsolati, európai intézmények és transznacionális programokkal foglalkozó szakbizottság erre vonatkozó véleményezését és javaslatát
4. szakasz: (1) A tanácsosok és a szakapparátus személyzetének kiutazási költségeit Kovászna Megye Tanácsának költségvetéséből biztosítják, az erre a célra elkülönített összegek határértékében, a más egységek és intézmények alkalmazottainak költségeit az illető egységek állják.
(2) A saját küldöttségének tagjaként, Kovászna Megye Tanácsa más intézmények alkalmazottait is delegálhatja, az illető intézmény jóváhagyásával, valamint olyan szakembereket is delegálhat, akikkel a hivatal civil szerződést kötött az illető szolgáltatások lebonyolítására, a törvényesség szabta határokat betartva.
(3) A (2)-es alpontban említett személyek esetében, a kiutazások költségeit Kovászna Megye Tanácsa biztosítja, kivételt képeznek az 1995/518- as, a külföldön, időleges kiküldetésben tartózkodó román állampolgárok jogaira és kötelezettségeire vonatkozó Kormányhatározat 5-ös cikkely, (1)-es bekezdésének B. alpontjában előírt jogok, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.
5. szakasz: (1) A hivatalos kiküldetések teljesítése utáni első tanácsülésen a küldöttségben résztvevő megyei tanácsosoknak tartaniuk kell egy beszámolót a kiutazásról.
(2) Az (1)-es pontban említett beszámoló írásos változatát a megyei tanácsosok kötelesek leadni a kiküldetés befejezésétől számított 45 napon belül a Külkapcsolati és sajtóirodának.
(3) A szakapparátusi személyzet külföldi kiutazásának jelentését, a kiküldetéstől számított 10 napon belül kell leadni a Külkapcsolati és sajtóirodába, az iroda pedig jóváhagyás céljából előterjeszti azt Kovászna Megye Tanácsa elnökének, a jóváhagyást követően pedig a Külkapcsolati, európai intézmények és transznacionális programokkal foglalkozó szakbizottság első ülésén ismerteti.
(4) Az (1) és (3)-as számú előírások be nem tartása esetén a megyei tanácsosok illetve a szakapparátus személyzete maga fedezi a kiutazás költségeit.
6. szakasz: Az 1 és 2-es számú mellékletek a jelen határozat szerves részei
7. szakasz: Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnöke, a Külkapcsolati, európai intézmények és transznacionális programokkal foglalkozó szakbizottság elnöke, valamint Kovászna Megye Tanácsának szakapparátusából a Külkapcsolati és sajtóiroda és a Gazdasági Igazgatóság van megbízva.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. március 24.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt.sz.2255/2011.03.18
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye Tanácsának 2010. évi külkapcsolatokra vonatkozó tevékenységének, valamint a 2011. évre szóló keretprogramjának jóváhagyására vonatkozóan
 
Tisztelt tanácsos urak!
Megyénk külkapcsolati intézmény-politikájának egyik prioritása a már meglévő kapcsolatrendszer kiszélesítése, az EU tagállamok régióival való együttműködések élénkítése, a nemzetközi ügyekben történő nyitottság, a külföldi gyakorlat és tapasztalatok megismerése, a gyakran említett know-how és tudástranszfer által.
Intézményünk nemzetközi kooperációs alapelveit a konkrét programokon és projekteken alapuló partneri viszonyok képezik (lásd. Comenius, Youth in Action és Grundtvig programokat), melyek összhangban vannak az uniós tagságunk és a Román Kormány által promovált külkapcsolati politikával.
Nem mellékes az a tény sem, hogy ezek a partnerségek kölcsönös előnyökkel járnak mind gazdasági, mind pedig társadalmi, kulturális téren, és hozzájárulnak az adott térség nemzetközi ismertségének, arculatának növeléséhez, és mindez pozitív hatással lehet a gazdasági kapcsolatok alakulására, befektetések és a turizmus ösztönzésére.
Kovászna megye öt magyarországi – Baranya, Békés, Heves, Veszprém és Zala –, a franciaországi Maine-et-Loire és a svédországi Värmland megyékkel tart fenn partnerségi kapcsolatot, az utóbbi kettővel háromoldalú együttműködés keretében. Az eltelt időszakban programorientált együttműködést kezdtünk újabb két magyarországi partnerrel, Csongrád és Jász-Nagykunk-Szolnok megyékkel. Ugyanakkor elindítottuk a testvérmegyék Szórványprogramba való bekapcsolását is.
A különböző nemzetközi szervezetek tagjaként, az Európai Régiók Közgyűlése (ERGY) és Kovászna Megye Tanácsa által kötött együttműködési szerződés értelmében, az idei évben is folytatni kívánjuk a szakmai szemináriumok és találkozók sorozatát. Az idei év kiemelt tematikája az e-health és a védett területek.
Alelnöki szinten képviselve vagyunk a strasbourgi székhelyű Európai Helyi és Regionális Választottak Kongresszusában (CLRAE).
Az idei év egyik fontos irányelve a megyei imázs megerősítése Európa szerte. Ennek egyik fontos momentuma a brüsszeli képviseleti iroda megnyitása lesz 2011. május 31-én.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a megyei tanács továbbra is koordinálni és támogatni kívánja a fiatalok cserekapcsolatait a sport, az oktatás és a szociális ellátó rendszer területén.
A külkapcsolati keretprogram pontos célkitűzéseket, a felek számára kölcsönösen előnyös együttműködési feltételeket tartalmaz. Tekintettel az aktuális belföldi és nemzetközi gazdasági helyzetre, kiemelten támogatjuk a projektorientált és a már megkezdett programok folytatását, a kreatív és innovatív tudásfejlesztést.
A külföldi partnerekkel megvalósítandó projektek és programok kezdeményezése és lebonyolítása a megyei tanács keretén belül működő Külkapcsolati és sajtóiroda hatáskörébe tartozik.
Ezen irányelveknek megfelelően állítottuk össze a mellékelt Határozattervezetet, amelynek jóváhagyását kérem Önöktől.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Az 1-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek